Vold mot menn i nære relasjoner

07.12.2009
NKVTS studie viser at eksisterende forskning og foreliggende empiri gir  liten kunnskap om vold mot menn i nære relasjoner. Noen hovedtrekk trer likevel frem.

Les hele nettpublikasjonen i fulltekst

Rapporten er delt i 2 hoveddeler.
Den første delen består av en gjennomgang av kunnskapsstatus med følgende fokus:

  1. Teoretiske og metodiske utfordringer
  2. Omfang, konsekvenser og hjelpebehov


Den andre delen består av en pilotundersøkelse med hovedvekt på følgende problemstillinger:

  1. Hvordan registrer og identifiserer ulike hjelpeinstanser saker som omhandler vold mot menn i nære relasjoner?
  2. Hvordan rammes menn av vold i nærer relasjoner?
  3. Hva slags typer av hjelpebehov kommuniserer menn som tar kontakt med ulike hjelpeinstanser at de har.


Gjennomgang av eksisterende forskning og foreliggende empiri har vist at det er stor mangel på kunnskap om vold mot menn i nære relasjoner. Det er først og fremst problemstillinger knyttet til vold mot kvinner som har vært prioritert. Menns opplevelser og måter å håndtere egen utsatthet på har kommet i bakgrunnen av dette, og i bakgrunnen av forskningen som problematiserer menns voldspotensial og voldsbruk både i og utenfor nære relasjoner. I vår pilotstudie har vi bare hatt mulighet til å ”skrape i overflaten” av et komplisert og omfattende problemfelt. Vi vil derfor være tilbakeholdne med å komme med sikre konklusjoner og omfattende og detaljerte anbefalinger om tiltak og tilbud til denne gruppen voldsofre. Noen hovedtrekk trer likevel frem.

Les mer:
footer
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Gullhaugveien 1-3, 5 etg, 0484 Oslo
Tlf. 22 59 55 00 Epost: Webansvarlig