Skip Navigation LinksSeksuellAtferdogUtviklinghosBarn

Seksuell atferd og utvikling hos barn

 
Kunnskap om seksuell utvikling og atferd hos barn kan hjelpe oss å forstå hvordan vi skal forholde oss til barns seksuelle atferd og når atferden er bekymringsfull.
Seksualitet hos barn er et følsomt, ideologisert og kontroversielt tema og seksuell atferd hos barn kan oppfattes og forstås svært forskjellig. Det er viktig å skille mellom det som er normal og sunn seksuell lek og utforskning blant barn og seksuell atferd barn kan vise etter å ha vært utsatt for seksuelle overgrep
Seksuell lek og utforskning
Når barn får kontroll over kroppen sin og begynner å leke med andre barn, er mange barn med på seksuell lek. Det er ikke gjort forskning på seksuell lek hos barn i Norge, men det finnes flere undersøkelser fra Sverige, Finland, England og ikke minst USA. Det er funnet en tydelig kulturforskjell mellom seksuell atferd hos barn fra USA i forhold til Sverige (Larsson, 2000). Barn i Sverige, spesielt gutter, viste mer seksuell atferd enn i USA. I begge land var eksponering, titte og berøre andre barn seksuelt vanlig, mens invaderende og eksplisitt seksuell atferd var uvanlig. Samtidig viser forskning på barn i barnehagealder at de er nysgjerrig på, utforsker og leker mange typer seksuelle temaer (Davies, Glaser, & Kossoff, 2000; Friedrich, Grambsch, Broughton et al., 1991; Larsson, 2000; Sandnabba et al., 2003)
En svensk studie viste at seksuell lek mellom barn var hyppigst rundt treårsalderen, og at seksuell lek som regel ikke lignet på voksen seksuell atferd. Forskere fant også at både gutter og jenter lekte oftere seksuelle leker hjemme enn de gjorde i barnehagen (Larsson et al., 2002b). En rekke andre undersøkelser beskriver seksuell atferd hos småbarn (Davies et al., 2000; Friedrich & Trane, 2002; Lagerberg, 2001; Larsson, 2000, 2001a, 2001b; Lindblad, Gustafsson, Larsson et al., 1995; Sandnabba et al., 2003), og hva som er vanlig for ulike alderstrinn. Det vanligste er leker av typen ”mor og far”, ”doktorleker” og opptatthet av fysiske kjønnsforskjeller. Atferd som er mer uvanlig er blant annet atferd som ligner på voksen seksuell aktivitet (Lindblad et al., 1995). Andre studier har funnet at særlig de minste barna kan ofte forsøke å berøre bryster og voksnes genitalier (Rosenfeld, Bailey, Siegel et al., 1986).
Når barn kommer i skolealder er det vanskeligere å observere deres seksuelle atferd, lek og utforskning, og i denne alderen blir seksuelle temaer i større grad skjult for de voksne (Larsson et al., 2002a). I den svenske ungdomsundersøkelsen fant forskerne at 88 % rapporterte en eller annen form for seksuell lek eller aktivitet før de var 13 år (Larsson et al., 2002a). Forekomsten var noe lavere for immigranter. Oftest hadde de vært sammen med en venn (83 %) eller et søskenbarn (10 %) under denne leken, bare i 5 % av tilfellene var de sammen med et søsken. De vanligste aktivitetene var kyssing, snakke om sex, se på pornografisk materiale sammen og erte med seksuelle ord eller komme med seksuelle forslag. De fleste av ungdommene omtalte hendelsene som positive. I den samme undersøkelsen fant forskerne at 87 % av guttene og 79 % av jentene hadde lekt seksuelle leker alene (Larsson et al., 2002a). Ungdommene sa de hadde utforsket egne kjønnsorganer, sett seg selv i speilet og sett på pornografisk materiale. Ungdommene i den svenske undersøkelsen rapporterte at de hadde lært om sex gjennom venner (70 %), tv (62 %), foreldre (51 %) og gjennom bøker og seksualundervisning (42 %). Bare 16 % rapporterte at de hadde blitt informert om seksualitet gjennom søsken. 
Problematisk seksuell atferd og utvikling
Mange studier har satt fokus på seksualisert atferd hos barn og om denne atferden kan settes i sammenheng med å ha vært utsatt for seksuelle overgrep. I en amerikansk studie fant forskerne at barn som var seksuelt misbrukt (Friedrich, Grambsch, Damon et al., 1992) langt oftere viste en seksualisert atferd enn barn som ikke hadde vært misbrukt.
Seksualisert atferd hos barn kan også være et uttrykk for annen psykisk, sosial eller psykiatrisk problematikk. Mens forskere fant at 5% av svenske barn masturberte i barnehagen (Lindblad et al., 1995), var raten for barn med utviklingsforstyrrelser 17%
Voksnes reaksjoner på barns seksuelle lek og atferd
Voksne har svært ulike holdninger til barns seksuelle lek og atferd. Yrke og kjønn synes å ha betydning for hvordan seksuell lek fortolkes (Heiman, Leiblum, Cohen Esquilin et al., 1998; Larsson et al., 2002b). Personer som arbeider med barn som utsettes for seksuelle overgrep synes oftere å karakterisere seksuell atferd som negativ eller problematisk enn andre grupper (Heiman et al., 1998). Larsson (2002b) fant at kvinner oftere enn menn, og foreldre oftere enn profesjonelle anså seksuell lek blant barn som negativt.
Referanser
Beauregard, E., Lussier, P., & Proulx, J. (2004). An Exploration of Developmental Factors Related to Deviant Sexual Preferences Among Adult Rapists. Sexual abuse, 16(2), 151-161.

Davies, S. L., Glaser, D., & Kossoff, R. (2000). Children's sexual play and behavior in pre-school settings: staff's perceptions, reports, and responses. Child Abuse & Neglect, 24(10), 1329-1343.

DeLamater, J., & Friedrich, W. N. (2002). Human sexual development. The Journal of sex research, 39(1), 10-14.

Drach, K. M., Wientzen, J., & Ricci, L. R. (2001). The diagnostic utility of sexual behavior problems in diagnosing sexual abuse in a forensic child abuse evaluation clinic. Child Abuse & Neglect, 25(4), 489-503.

Friedrich, W. N. (1993). Sexual Victimization and sexual behavior in children: A review of recent literature. Child abuse & neglect, 17, 59-66.

Friedrich, W. N., Grambsch, P., Broughton, D., Kuiper, J., & Beilke, R. L. (1991). Normative sexual behavior in children. Pediatrics, 88(3), 456-464.

Friedrich, W. N., Grambsch, P., Damon, L., Hewitt, S. K., Lang, R. A., & Broughton, D. (1992). Child Sexual Behavior Inventory: Normative and clinical comparisons. Psychological assessment, 4(3), 303-311.

Friedrich, W. N., & Trane, S. T. (2002). Sexual behavior in children across multiple settings. Child abuse & neglect, 26(3), 243-245.

Gil, E., & Johnson, T. C. (1993). Sexualized children. Assessment and treatment of sexualized children and children who molest. Rockville, MD: Launch Press.

Heiman, M. L., Leiblum, S., Cohen Esquilin, S., & Melendez Pallitto, L. (1998). A Comparative Survey of Beliefs About "Normal" Childhood Sexual Behaviors. Child Abuse & Neglect, 22(4), 289-304.

Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B., & Martin, C. E. (1948). Sexual behavior in the human male.
Lagerberg, D. (2001). Parents' observations of sexual behaviour in pre-school children. Acta Paediatrica, 90(4), 367-369.

Lagerberg, D. (2001). Parents' observations of sexual behaviour in pre-school children. Acta Paediatrica, 90(4), 367-369.

Langfeldt, T. (1990). Early childhood and juvenile sexuality, development and problems. In M. E. Perry (Ed.), Handbook of sexology, vol 7: Childhood and adolescent sexology (pp. 179-200).

Langfeldt, T. (1993). Sexologi. Oslo: Ad Notam.

Larsson, I. (2000). Differences and similarities in sexual behaviour among pre-schoolers in Sweden and USA. Nordic Journal of Psychiatry, 54(4), 251-257.

Larsson, I. (2001a). Children and sexuality. "Normal" sexual behaviour and experiences in childhood. Lindköping University, Lindköping.

Larsson, I. (2001b). Sexual behaviour in Swedish preschool children, as observed by their parents. Acta Paediatrica, 90, 436-444.

Larsson, I., & Svedin, C. G. (2002a). Sexual experiences in childhood: Young adults' recollections. Archives of sexual behavior, 31(3), 263-273.

Larsson, I., & Svedin, C. G. (2002b). Teachers' and parents' report on 3- to 6-year-old children's sexual behavior--a comparison. Child abuse & neglect, 26(3), 247-266.

Lindblad, F., Gustafsson, P. A., Larsson, I., & Lundin, B. (1995). Preschoolers' sexual behavior at daycare centers: An epidemiological study. Child abuse & neglect, 19(5), 569-577.

Rosenfeld, A., Bailey, R., Siegel, B., & Bailey, G. (1986). Determining incestuous contact between parent and child: Frequency of children touching parents' genitals in a nonclinical population. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 25(4), 481-484.

Ryan, G. (2000a). Childhood sexuality: A decade of study. Part I-- Research and curriculum development. Child abuse & neglect, 24(1), 33-48.

Sandnabba, N. K., Santtila, P., Wannas, M., & Krook, K. (2003). Age and gender specific sexual behaviors in children. Child Abuse & neglect, 27(6), 579-605.
footer
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Gullhaugveien 1-3, 5 etg, 0484 Oslo
Tlf. 22 59 55 00 Epost: Webansvarlig