Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Andre publikasjoner

Johansen, R. E. B. (2018). Resistance to Reconstruction: The Cultural Weight of Virginity, Virility and Male Sexual Pleasure. In G. Griffin & M. Jordal (Eds.) Body, migration, re/constructive surgeries: Making the gendered body in a globalized world (pp. 78-92). Routledge.

Andre publikasjoner

Aakvaag, H. F. (2017). Vær en superhelt. Oslo: Visual lab.

Andre publikasjoner

Fagermoen, E. M., Østensjø, T., Skagemo, C. U., Moen, G. M., & Husebø, G. K. (2017). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi og komplekse traumer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(10), 978-989.

Andre publikasjoner

Hafstad, G. S., & Siqveland, J. (2017). Personlig vekst etter livsomveltende hendelser. I K. M. Hansson, J. Siqveland & G. S. Hafstad (Red.) Å endres gjennom smerte – historier om posttraumatisk vekst (s. 135-148). Abstrakt forlag.

Andre publikasjoner

Jensen, T. K. (2017). Behandling av traumatiserte barn og ungdom: Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi. I J. Kjøbli, H. Eng, S. K. Ertesvåg & I. Frønes (Red.) Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge (s. 97-112). Gyldendal Akademisk.

Andre publikasjoner

Langballe, Å., & Schultz, J. H. (2017). Er det skadelig å delta i politiavhør? Å bli avhørt kort tid etter en traumatiserende hendelse kan gi utslag både i positiv og negativ retning. Politiforum.

Andre publikasjoner

Jensen, T. K. (2016). «Det er som om stefar er inni hodet mitt hele tiden». Hvordan kan vi forstå og hjelpe traumatiserte barn og ungdom? I H. Haavind & H. Øvreeide (Red.) Barn og unge i psykoterapi, bind 2 (s. 312-343). Gyldendal Akademisk.

Andre publikasjoner

Kruse, A. E. (2016). Forskningsfronten: Hvor mange er for mange?. Morgenbladet.

Andre publikasjoner

Thoresen, I. T., & Schultz, J. H., & Winje, G.Raundalen, M. (2013). Barn i vanskelige livssituasjoner – pedagogisk krisehåndtering i barnehagen. I Religioner, mangfold og etikk i barnehagen (s. 223-241). Cappelen Damm Akademisk.

Andre publikasjoner

Hauge, M. I. (2012). Tause helseplager. Tidsskrift for Den norske legeforening, 132(01), 120.

Andre publikasjoner

Grøvdal, Y. (2009). Vi bør handle før volden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 3.