Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M. (2022). Dårlige mottaksforhold gir økt sårbarhet for seksuelle overgrep. Aftenposten.

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M. (2022). Ny forskning: Begrepet mobbing fanger ikke opp den psykiske volden i arbeidslivet. Forskersonen.no.

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M. (2022). Partnervold kan være en av årsakene til kvinners høyere sykefravær. www.forskning.no.

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M. (2022). Samværssabotasje – en tvilsom men virksom myte. Forskersonen.no.

Andre publikasjoner

Sandmoe, A., Myhre, J., Iversen, M. H., Iversen, M., Eriksen, S., & Lichtwarck, B. (2022). Vold, overgrep, utelatt helsehjelp, forsømmelser og aggresjon: Begrepsbruk i en norsk sykehjemskontekst. Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(3), 1-15. doi:10.18261/tfo.8.3.7

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M. (2021). Volden fortsetter selv etter at mor har forlatt far. Har norsk likestillingspolitikk en del av ansvaret. Forskning.no.

Andre publikasjoner

Jensen, T., Granly, L., Hoaas, L. E. C., & Stormyren, S. (2021). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og unge. I K. Martinsen & R. Hagen (Red.) Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge (s. 239-265). Gyldendal Akademisk.

Andre publikasjoner

Nordanger, D., Gjestad, R., Solhaug, P., Andersen, A., Bræin, M. K., Johannessen, K. N., Lundegaard, A., Ormhaug, S. M., Andersson, G. J., Gran, J., Hafstad, G. S., Hanssen, T., Johansen, V. A., Simonsen, A. H., Steinkopf, H., & Johansson, E. R. (2021). Trauma and development education monitor: Et nytt instrument for å måle traumekompetanse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. doi:10.52734/Y6g8ru84

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M. (2020). Koronakrisens barn. Morgenbladet.

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2020). Nå er mange sperret inne med en voldelig partner. Forskning.

Andre publikasjoner

Hellevik, P., Glad, K. A., & Øverlien, C. (2020). Koronapandemien kan gjøre barn mer utsatt for overgrep på nett. Forskersonen.no.

Andre publikasjoner

Korkmaz, S., & Øverlien, C. (2020). Vold i unges relasjoner: Vi har truffet mange som Wilma. Dagbladet.

Andre publikasjoner

Aakvaag, H. F., Hafstad, G. S., Hjemdal, O. K., Sandmoe, A., Stensland, S., Stene, L. E., . . . Thoresen, S. et al. (2019). Vold og seksuelle overgrep. I I. Myklestad, K. Stene-Larsen & A. Reneflot (Red.) Folkehelserapporten: Vold og seksuelle overgrep.. .

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Kvinner er mest utsatt for vold i parforhold. Forskersonen.no.

Andre publikasjoner

Egeland, K. M., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(7), 598-599. doi:10.4045/tidsskr.19.0161

Andre publikasjoner

Kirkevold, Ø., & Sandmoe, A. (2019). Om bruk av tvang og varsling av overgrep. I K. Krohne (Red.) Demensomsorgens ABC. perm 2. Aldring og helse.

Andre publikasjoner

Langsether, H. (2019). Et hjelpetilbud som hjelper voldsutsatte? «Jeg har prøvd alt. Det er ikke hjelp å få. Man får hjelpe seg selv!». I O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (s. 194-208). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Andre publikasjoner

Løwgren, R. H., & Evensen, K. L. (2019). ADHD og traumer: Sammenhenger og utfordringer i klinisk praksis med barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 56(7), 504-513.

Andre publikasjoner

Malmedal, W. K., Ystgård, G., & Sandmoe, A. (2019). Når eldre utsettes for vold og overgrep. I O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (s. 90-115). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Andre publikasjoner

Øverli, I. T., & Bergman, S. (2019). Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i samiske samfunn. I O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (s. 143-165). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Andre publikasjoner

Øverlien, C. (2019). «Han sendte snaps til meg om at jeg var en hore.» Ungdommers digitale vold i nære relasjoner som kjønnet sosial praksis. I O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (s. 53-68). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Andre publikasjoner

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (2019). Forord. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 11-12). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-00

Andre publikasjoner

Stensland, S., & Myhre, M. C. (2019). Barnemishandling og omsorgssvikt. .

Andre publikasjoner

Stray-Pedersen, A., Møller, C., de Lange, C., Due-Tønnessen, B. J., Eggesbø, H. B., Grøgaard, J., Haugen, O. H., Mahesparan, R., Hikmat, O., Müller, L. S. O., Mahesparan, R., Ording Muller, L. S., Myhre, A. K., Myhre, M. C., Nedregaard, B., Nordhov, S. M., Rognum, T. O., Rosendahl, K., Vollmer-Sandholm, M. J., Sørbø, T., vollmer-sandholm, m. j., & Aukland, S. M. (2019). Legers rolle ved mistanke om alvorlig barnemishandling. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(2), 126-128. doi:10.4045/tidsskr.18.0922

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M., & Hjemdal, O. K. (2018). Vold i parforhold er ikke likestilt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Andre publikasjoner

Myhre, M. C., & Lunde, I. (2018). Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. .

Andre publikasjoner

Øverlien, C., & Holt, S. (2018). Letter to the Editor: Research on Children Experiencing Domestic Violence. Journal of Family Violence, 34(1), 65-67. doi:10.1007/s10896-018-9997-9

Andre publikasjoner

Revet, A., Hebebrand, J., Bhide, S., Bhide, S., Stene, L. E., Caseiro, J., Klauser, P., Conti, E., Et al, M. a., Deutz, M., . . . Wessing, I. et al. (2018). Dual training as clinician-scientist in child and adolescent psychiatry: are we there yet. European Child and Adolescent Psychiatry, 27(3), 263-265. doi:10.1007/s00787-017-1104-x

Andre publikasjoner

Sandmoe, A. (2018). Eldre utsettes for overgrep – hva så. Forebygging.no.

Andre publikasjoner

Syringen, F. (2018). Skammens tause tyngde: Traumerelaterte vansker hos barn og unge i etterkant av tilrettelagt avhør som fornærmede i vold- og overgrepssaker.

Andre publikasjoner

Aakvaag, H. F. (2017). Vær en superhelt. Visual lab.

Andre publikasjoner

Fagermoen, E. M., Østensjø, T., Skagemo, C. U., Moen, G. M., & Husebø, G. K. (2017). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi og komplekse traumer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(10), 978-989.

Andre publikasjoner

Hafstad, G. S., & Siqveland, J. (2017). Personlig vekst etter livsomveltende hendelser. I K. Wold, T. G. Kalstad & T. G. Kalstad & K. WoldK. M. Hansson (Red.) Å endres gjennom smerte – historier om posttraumatisk vekst (s. 135-148). Abstrakt forlag.

Andre publikasjoner

Jensen, T. K. (2017). Behandling av traumatiserte barn og ungdom: Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi. I J. Kjøbli, H. Eng, S. K. Ertesvåg & I. Frønes (Red.) Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge (s. 97-112). Gyldendal Akademisk.

Andre publikasjoner

Langballe, Å., & Schultz, J. H. (2017). Er det skadelig å delta i politiavhør? Å bli avhørt kort tid etter en traumatiserende hendelse kan gi utslag både i positiv og negativ retning. Politiforum.

Andre publikasjoner

Jensen, T. K. (2016). «Det er som om stefar er inni hodet mitt hele tiden». Hvordan kan vi forstå og hjelpe traumatiserte barn og ungdom? I H. Haavind & H. Øvreeide (Red.) Barn og unge i psykoterapi, bind 2 (s. 312-343). Gyldendal Akademisk.

Andre publikasjoner

Kruse, A. E. (2016). Forskningsfronten: Hvor mange er for mange?. Morgenbladet.

Andre publikasjoner

Glad, K. A. (2015). «Må jeg tilbake til internatskolen?». Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52(7), 594-599.

Andre publikasjoner

Sandmoe, A. (2014). Vold mot eldre kvinner. I K. Narud (Red.) Vold mot kvinner (s. 117-134). Cappelen Damm Akademisk.

Andre publikasjoner

Eskedal, J., Lien, I. L., Schultz, J. H., Grønlie, R., & Borgen, G. (2012). Hvorfor gjorde du det mamma?. .

Andre publikasjoner

Borgen, G., & Eskedal, J. (2009). Hjemme verst. DVD: Cynergi.

Andre publikasjoner

Borgen, G., & Eskedal, J. (2009). Hjemme verst. DVD: Cynergi.