Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Prosjekt

Vold i nære relasjoner i samiske samfunn

Prosjekt

Vold mot kvinnelige flyktninger og migranter

Prosjekt

Min hverdag: Utvikling og pilottesting av en app til bruk i behandling av PTSD

Prosjekt

Kartlegging av Traumatiske Erfaringer og Symptomer – En internasjonal valideringsstudie.

Prosjekt

Utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunen

Prosjekt

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem – brukermedvirkning og pårørendes rolle

Prosjekt

Implementering av TF-CBT i BUP 2018-2021

Prosjekt

Kartlegge tiltak mot kjønnslemlestelse i Norge

Prosjekt

Kjønnslemlestelse – Kartlegging av endringsvillighet i Norge

Prosjekt

Stopping unpleasant intrusive memories: The case of visuospatial processing after exposure to emotional imagery

Prosjekt

Betydning av transnasjonale relasjoner for beslutninger om kjønnslemlestelse i Norge

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: Fysisk og psykisk helsehjelp for jenter og kvinner utsatt for kjønnslemlestelse

Prosjekt

UEVO-studien. Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep

Prosjekt

Implementering av kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne (ITV)

Prosjekt

Vold, helse og reviktimisering – En longitudinell studie

Prosjekt

Vold og rus – En longitudinell studie

Prosjekt

Seksuelle krenkelser i nære relasjoner – utøverperspektiver

Prosjekt

Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt

Prosjekt

Tidligere og aktuelle somatiske og psykiske helseplager hos barn som kommer til Statens barnehus.

Prosjekt

Hva kommer det av at så mange kvinner og menn ikke anmelder ektefelle eller partners bruk av fysisk makt, og trusler om bruk av fysisk makt, til politiet?

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: Kvinnelig omskjæring blant kurdiske innvandrere i Norge

Prosjekt

Kvinner og menn som ikke har søkt hjelp etter å ha vært utsatt for bruk av fysisk makt/trusler fra partner

Prosjekt

Foreldretvister og barns rettigheter

Prosjekt

Omfangsundersøkelsen om vold i nære relasjoner – Trygghet, vold og livskvalitet i Norge

Prosjekt

ATVT- prosjektet: En prosess- og utfallsstudie av terapi med menn som søker hjelp for vold.

Prosjekt

Behandling av traumatiserte barn og unge, TF-CBT