Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Prosjekt

Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen

Prosjekt

Seksuelle krenkelser i innvandrerbefolkningen – erfaringer med hjelp og anmeldelse

Prosjekt

Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrep

Prosjekt

Traumebehandling i Statens Barnehus

Prosjekt

Cognito: Examining the role of cognitive processes for long-term adjustment after trauma.

Prosjekt

TREAT INTERACT: Implementing a user involved education- and health system interactive task-shifting approach for child mental health promotion in Uganda

Prosjekt

Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner

Prosjekt

CoBa: Covid-19 og ungdoms opplevelse av å bo på barnverninstitusjon

Prosjekt

Kjønnslemlestelse – kompetansefunksjonen

Prosjekt

Vold i parforhold: kjønn, likestilling og makt II

Prosjekt

Seksuell vold i unges nære relasjoner – utsatte, utøver og institusjonelle rammer

Prosjekt

Omfangsundersøkelse om vold og overgrep 2021

Prosjekt

Trust after Sexual Trauma

Prosjekt

Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i samiske samfunn (2020-2023)

Prosjekt

Vold mot kvinnelige flyktninger og migranter

Prosjekt

Min hverdag: Utvikling og pilottesting av en app til bruk i behandling av PTSD

Prosjekt

Kartlegging av traumatiske erfaringer og symptomer – En internasjonal valideringsstudie

Prosjekt

Utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunen

Prosjekt

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem – brukermedvirkning og pårørendes rolle

Prosjekt

Implementering av TF-CBT i BUP 2018-2021

Prosjekt

Stopping unpleasant intrusive memories: The case of visuospatial processing after exposure to emotional imagery

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: Fysisk og psykisk helsehjelp for jenter og kvinner utsatt for kjønnslemlestelse

Prosjekt

UEVO-studien. Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep

Prosjekt

Implementering av kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne (ITV)

Prosjekt

Vold og rus – En longitudinell studie

Prosjekt

Seksuelle krenkelser i nære relasjoner – utøverperspektiver

Prosjekt

Tidligere og aktuelle somatiske og psykiske helseplager hos barn som kommer til Statens barnehus

Prosjekt

Foreldretvister og barns rettigheter

Prosjekt

Omfangsundersøkelsen om vold i nære relasjoner – Trygghet, vold og livskvalitet i Norge

Prosjekt

ATVT- prosjektet: En prosess- og utfallsstudie av terapi med menn som søker hjelp for vold.

Prosjekt

Behandling av traumatiserte barn og unge, TF-CBT