Ansatte
 

Dullum, Jane Vibeke

Forsker II
Enhet: Seksjon for vold og traumer - barn og unge
Telefon: 980 75 447

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Bakketeig, E., & Dullum, J. V. (2023). Påtalemønstre i familievoldssaker. Tidsskrift for strafferett, 23(2), 103-127. doi:10.18261/strafferett.23.2.1

Dullum, J. V., Fransson, E., & Skotte, S. E. (2022). Young Women in Norwegian Courts: A Study of Contemporary Control Strategies. In I. Masson & N. Booth (Eds.) The Routledge Handbook of Women’s Experiences of Criminal Justice. Routledge.

Stefansen, K., Smette, I., & Dullum, J. V. (2020). The ‘psychological turn’ in self-help services for sexual abuse victims: Drivers and dilemmas. International Review of Victimology. doi:10.1177/0269758020918797

Bakketeig, E., Dullum, J. V., & Stefansen, K. (2019). Samarbeid i saker om vold og overgrep. Mot en hybridisering av hjelpetjenestene. Tidsskrift for velferdsforskning, 22(3), 198-212. doi:10.18261/issn.2464-3076-2019-03-02

Dullum, J. V. (2019). Besøksforbud som beskyttelsestiltak. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 233-250). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019

Dullum, J. V., & Hennum, R. H. (2019). Hjelper det at riksadvokaten har gode prioriteringer? I K. E. Sæther, K. Kvande, R. Torgersen & U. Stridbeck (Red.) Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch (s. 301-314). Gyldendal Juridisk.

Dullum, J. V., & Bakketeig, E. (2017). Bruk av legalstrategi mot vold i nære relasjoner. Tidsskrift for strafferett, 17(2), 103-125. doi:10.18261/issn.0809-9537-2017-02-02

Dullum, J. V. (2016). En ny offerposisjon? : om styrkede rettigheter for fornærmede i straffesaker. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 103. årg.(3), 219-244. doi:10.7146/ntfk.v103i3.97876

Dullum, J. (2015). Sentencing offenders with disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 17, 60-73. doi:10.1080/15017419.2014.998272

Dullum, J. (2015). The fall and rise of preventive detention in Norway. In T. Mathiesen (Ed.) The politics of abolition revisited (pp. 297-306). Routledge.

Dullum, J. (2014). Rettspsykiatrisk sakkyndiges rolle i forvaringssaker. I L. Finstad & H. M. Lomell (Red.) Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen (s. 67-83). Novus Forlag.

Dullum, J., & Ugelvik, T. (2012). Introduction: exceptional prisons, exceptional societies? In T. Ugelvik & J. Dullum (Eds.) Penal Exceptionalism? : Nordic prison policy and practice. Routledge.

Dullum, J. (2009). Fengslene og de psykiatriske institusjonene like eller forskjellige. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 96(1), 35-53.

Dullum, J. (2008). Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt(4).

Dullum, J., & Larsson, P. (2001). Fra samfunnstjenste til samfunnstraff: utviklingen i bruken av samfunnsstraffer og konfliktråd i Norge. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab(2), 154-168.

Bøker og doktorgradsavhandlinger

J. V. Dullum, K. Andenæs & A. Renland (Red.) (2020). En fengslende historie. Festskrift til KROM – Norsk forening for kriminalreform 50 år. Pax Forlag.

T. Ugelvik & J. Dullum (Eds.) (2012). Penal Exceptionalism? : Nordic prison policy and practice. Routledge.

Dullum, J. (2008). Fra oppbevaring til risikohåndtering? Om nedbyggingen av de psykiatriske institusjonene. Oslo: Institutt for kriminologi og rettsosiologi. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Hellevik, P., Kruse, A. E., Dullum, J. V., Frøyland, L. R., Skar, A. M. S., Andersen, L. C., Helseth, H., Frafjord, O. S. G., Haugen, L. E. A., & Øverlien, C. (2023). Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge – gjerningspersoner og fornærmede. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2023).

Lid, S., Rosten, M., Dullum, J. V., Hyggen, C., & Andersen, P. L. (2022). Forebyggende tiltak mot ungdomskriminalitet i Oslo kommune. Følgeforskning og evaluering. Oslo: Oslo Metropolitan university – Storbyuniversitetet. (NOVA Rapport 8).

Dullum, J. V. (2020). «Omvendt voldsalarm». En evaluering av kontaktforbud med elektkronisk kontroll (straffeloven § 57) i saker om vold i nære relasjoner. Oslo: NOVA/OsloMet. (NOVAs Rapportserie 15).

Dullum, J. V. (2020). Sikkerhet gjennom familiearbeid. Et samarbeidsprosjekt mellom politi og familievern ved Stovner politistasjon. NOVA, OsloMet.

Bakketeig, E., & Dullum, J. V. (2019). Forced Marriage Protection Orders. Et egnet beskyttelsestiltak i norsk rett? Oslo: NOVA. (NOVA Notat 5).

Dullum, J. V. (2019). Besøksforbud – straffeprosessloven § 222a. En evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner. Oslo: NOVA, OsloMet. (NOVA Rapport 1).

Dullum, J. V. (2017). Oslo krisesenters prosjekt for voldsutsatte kvinner i fengsel. Oslo: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Smette, I., Stefansen, K., & Dullum, J. V. (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. Oslo: Velferdsforskningsinstituttet NOVA. (NOVA Rapport 16).

Dullum, J. (2011). Domfelte med funksjonsnedsettelser. En analyse av straffutmålingspraksis. Institutt for kriminologi og rettssosiologi: Universitetet i Oslo.

Dullum, J. (2010). Justisfeil i straffesaker. En analyse av saker behandlet av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) i perioden 2004-2009. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Dullum, J. (2009). «Fange og student?» Et utredningsprosjekt om universitets- og høyskoleutdanning for innsatte i norske fengsler. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland.

Dullum, J. (2008). Rettspsykiatrisk sakkyndiges rolle i forvaringssaker. Et forprosjekt. Oslo: Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi.

Andre publikasjoner

2024

Frøyland, L. R., & Dullum, J. V. (2024 January). Dommer for digitale seksuelle overgrep mot barn. Foredrag på Rapportlansering – NKVTS, Oslo.

2022

Dullum, J. V. (2022 February). Bør omvendt voldsalarm brukes mer?. Foredrag på Rettssikkerhetskonferansen 2022, Oslo.

Dullum, J. V. (2022 September). Omvendt voldsalarm: Et virksomt beskyttelsestiltak for voldsutsatte?. Foredrag på Sammen om mestring av vold og seksuallovbruddsproblematikk, Bodø.

2021

Dullum, J. V. (2021 August). «Omvendt voldsalarm». En evaluering av kontaktforbud med elektronisk kontroll (strl § 57). Foredrag på Taushet tar liv, Webinar.

Dullum, J. V. (2021 November). «Omvendt voldsalarm». En evaluering av kontaktforbud med elektronisk kontroll (strl § 57) i saker om vold i nære relasjoner. Foredrag på Temakveld om vold i nære relasjoner, Stavern.

Dullum, J. V. (2021 November). Omvendt voldsalarm – Et virksomt beskyttelsestiltak for voldsutsatte?. Foredrag på Årskonferanse om vold i nære relasjoner, Webinar.

Dullum, J. V. (2021 September). Electronic monitoring of domestic violence offenders: The case from Norway. Paper presented at European conference on domestic violence, Digital konferanse.

2020

Dullum, J. V. (2020 December). Omvendt voldsalarm. Evaluering av kontaktforbud med elektronisk kontroll (strl § 57). Foredrag på Fagmøte for ansatte i Justisdepartementet, Justisdepartementet.

Dullum, J. V. (2020 March). Evaluering av besøksforbud og omvendt voldsalarm. Foredrag på Nasjonalt seminar om vold i nære relasjoner, Oslo.

Dullum, J. V. (2020 September). Forebygging av vold og kontroll i minoritetsfamilier. Nye løsninger, nye utfordringer?. Foredrag på Voldsprogrammets formidlingsseminar: Vold og kontroll i minoritetsnorske familier, Litteraturhuset, Oslo.

2019

Dullum, J. V. (2019 April). Evaluering av besøksforbud. Foredrag på Fagdag for Krisesentersekretariatet, Lillestrøm.

Dullum, J. V. (2019 March). Besøksforbud – en evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner. Foredrag på Fagmøte, Oslo.

Dullum, J. V. (2019 May). Besøksforbud – et virksomt beskyttelsestiltak for voldsutsatte?. Foredrag på Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2019, Oslo.

Dullum, J. V. (2019 November). Beskyttelsestiltak for voldsutsatte – idealer og realiteter. Foredrag på Istanbulkonvensjonen og voldsprogrammet, Oslo.

Dullum, J. V. (2019 October). Besøksforbud – et virksomt beskyttelsestiltak for voldsutsatte?. Foredrag på Fagdag Oslo krisesenter, Oslo krisesenter.

Dullum, J. V. (2019 October). Besøksforbud – strpl § 222a. En evaluering av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner. Foredrag på Fagmøte, Justis- og beredskapsdepartementet.

Dullum, J. V. (2019 September). Protection orders and «the preventive turn». Paper presented at 3rd European Conference on Domiestic Violence, Oslo.

Dullum, J. V., & Bakketeig, E. (2019 March). Forced Marriage Protection Orders. Foredrag på Ære og ret i europeisk perspektiv, Det juridiske fakultet, København.

Bakketeig, E., & Dullum, J. V. (2019 September). The victim´s attitude towards prosecuting the offender – does it matter for the penal case?. Paper presented at Third European Conference on Domestic Violence, Oslo.

2018

Dullum, J. V. (2018 November). Krisesenterarbeid i fengsel. Foredrag på Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2018, Oslo.

Dullum, J. V. (2018 October). Vold i nære relasjoner. Foredrag på Forelesning, Stavern.

Dullum, J. V. (2018 September). The Norwegian Civil Protection Order. Paper presented at Domestic and gender-based violence, EEA/Norway Grants, Visit of the Lituanian Delegation, Oslo.

Bakketeig, E., & Dullum, J. V. (2018 January). Silingsprosesser i strafferettsapparatet – hva vet vi og hva skal vi undersøke?. Foredrag på Undervisning bachelor i barnevern, Oslo.

2017

Dullum, J. V. (2017 June). The Return of the victim?. Paper presented at Penal welfarism: Myths and realities, Onati Institute for the Sociology of Law.

Dullum, J. V. (2017 May). Offerstøttende og -beskyttende tiltak i rettsprosessen. Foredrag på SVA -Fagforum, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Dullum, J. V. (2017 November). Fornærmedes stilling i saker om vold i nære relasjoner. Foredrag på Hva gjør vi med volden?, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Dullum, J. V. (2017 November). Krisesenterarbeid i fengsel. Foredrag på Hva gjør vi med volden?, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Dullum, J. V. (2017 September). The position of the victim in the penal process. Strengthened or status quo?. Paper presented at II European Conference on Domestic Violence, University of Porto.

Bakketeig, E., & Dullum, J. V. (2017 November). Silingsprosesser i straffeprosessapparatet – hva vet vi og hva skal vi undersøke?. Foredrag på Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og tiltak, Oslo.

Bakketeig, E., & Dullum, J. V. (2017 November). Å samarbeide på tvers på voldsfeltet. Foredrag på Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og tiltak, Oslo.

Giertsen, H., & Dullum, J. V. (2017). Ny ungdomsstraff: Spørsmål om rettssikkerhet og hensyn til integritet. I I. M. Fridhov, B. Johnsen & D. Bakken (Red.) Festskrift til Yngve Hammerlin (s. 35-40). Lillestrøm: Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.

Smette, I., Stefansen, K., & Dullum, J. V. (2017 January). Evaluering av arbeidet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Foredrag på Ledersamling for sentrene, Oslo.

Smette, I., Stefansen, K., & Dullum, J. V. (2017 November). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Presentasjon av resultater fra NOVAs evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. Foredrag på Hva gjør vi med volden?, Høgskolen i Oslo og Akershus.

2016

Dullum, J. V. (2016 March). Domfelte med funksjonsnedsettelser. Hva ligger til grunn for domstolenes reaksjonsvalg?. Foredrag på Er rettssikkerheten til personer med funksjonsnedsettelser god nok?, Litteraturhuset, Oslo.

Dullum, J. V. (2016 October). Offerforståelser. Foredrag på Begrepsforståelser i voldsforskningen, Oslo.

2015

Dullum, J., & Bakketeig, E. (2015 September). Reducing adverse consequences of the penal process – challenges and possibilities. Paper presented at European Conference on Domestic Violence, Belfast.

Bakketeig, E., & Dullum, J. (2015 June). Legal strategies and domestic violence – exploring the potentials. Paper presented at Law and society in the 21st. Century, Oslo.

2011

Ystehede, P. J., & Dullum, J. (2011). Kriminalitet i Norge. Oslo: Universitetet i Oslo.