Ansatte
 

Stefansen, Kari

Forsker I
Enhet: Seksjon for vold og traumer - barn og unge

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

2018

Bjørnholt, M., & Stefansen, K. (2018). On the move: Transnational family practices among Polish parents working and caring for children in Norway. In P. Pustulka, K. Slany, E. Guribye & M. Slusarczyk (Eds.) Transnational Polish Families in Norway: Social Capital, Integration, Institutions and Care (pp. 155-171). Peter Lang Publishing Group.

Bjørnholt, M., & Stefansen, K. (2018). Same but different: Polish and Norwegian parents’ work–family adaptations in Norway. Journal of European Social Policy. doi:10.1177/0958928718758824

Stefansen, K., Smette, I., & Strandbu, Å. (2018). Understanding the increase in parents’ involvement in organized youth sports. Sport, Education and Society, 23(2), 162-172. doi:10.1080/13573322.2016.1150834

2017

Bjørnholt, M., Stefansen, K., Gashi, L., & Seeberg, M. L. (2017). Balancing acts: Policy frameworks and family care strategies in Norway. In T. Sirovatka & J. Valkova (Eds.) Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway (pp. 161-184). Nakladatelství Masarykovy univerzity.

Bjørnholt, M., Stefansen, K., Wezyk, A., & Merecz-Kot, D. (2017). The role of family policy regimes in work–family adaptations: Polish parents in Norway and Poland. Central and Eastern European Migration Review, 6(2), 31-50. doi:10.17467/ceemr.2017.12

Bredal, A., & Stefansen, K. (2017). Barnahus for Adults? Reinterpreting the Barnahus Model to Accommodate Adult Victims of Domestic Violence. In J. Susanna, K. Stefansen, E. Bakketeig & A. Kaldal (Eds.) Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model (pp. 311-330). Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-319-58388-4_15

Johansson, S., Stefansen, K., Bakketeig, E., & Kaldal, A. (2017). Implementing the Nordic Barnahus Model: Characteristics and Local Adaptions. In J. Susanna, K. Stefansen, E. Bakketeig & A. Kaldal (Eds.) Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model (pp. 1-31). Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-319-58388-4_1

Løvgren, M., Stefansen, K., Ingrid, S., & Svein, M. (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Norges Barnevern, 110-125.

Løvgren, M., Stefansen, K., Smette, I., & Mossige, S. (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norges Barnevern, 94(2), 110-126. doi:10.18261/issn.1891-1838-2017-02-04

Smette, I., Stefansen, K., & Silseth, K. (2017). Å koble seg på elevers livsverden – betraktninger fra lærere. I O. Erstad & I. Smette (Red.) Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid (s. 23-36). Cappelen Damm Akademisk.

Smette, I., Stefansen, K., & Strandbu, Å. (2017). Den lille og den store selvstendigheten – ungdoms fortellinger om å lære selvstendighet. I O. Erstad & I. Smette (Red.) Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid (s. 136-149). Cappelen Damm Akademisk.

Stefansen, K. (2017). Staging a Caring Atmosphere: Child-Friendliness in Barnahus as a Multidimensional Phenomenon. In J. Susanna, K. Stefansen, E. Bakketeig & A. Kaldal (Eds.) Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model (pp. 35-56). Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-319-58388-4_2

Stefansen, K., Johansson, S., Kaldal, A., & Bakketeig, E. (2017). Epilogue: The Barnahus Model: Potentials and Challenges in the Nordic Context and Beyond. In J. Susanna, K. Stefansen, E. Bakketeig & A. Kaldal (Eds.) Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model (pp. 331-352). Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-319-58388-4_16

Stefansen, K., Strandbu, Å., & Smette, I. (2017). Foreldre som «bakkemannskap» for ungdomsskoleelever: klasserelaterte forskjeller. I O. Erstad & I. Smette (Red.) Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid (s. 113-132). Cappelen Damm Akademisk.

Strandbu, Å., Stefansen, K., & Wiig, A. C. (2017). Læring i idrett og skole. I O. Erstad & I. Smette (Red.) Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid (s. 74-93). Cappelen Damm Akademisk.

Strandbu, Å., Stefansen, K., Smette, I., & Sandvik, M. R. (2017). Young people’s experiences of parental involvement in youth sport. Sport, Education and Society. doi:10.1080/13573322.2017.1323200

Østby, L. G., & Stefansen, K. (2017). Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 14(3), 210-220. doi:10.18261/issn.1504-3010-2017-03-02

2016

Lyng, S. T., & Stefansen, K. (2016). Godt nok foreldreskap? Arbeid-familie-tilpasninger blant mødre og fedre i konkurranseintensive karrierejobber. I S. Halrynjo & M. Teigen (Red.) Ulik likestilling i arbeidslivet (s. 179-199). Gyldendal Akademisk.

Stefansen, K., Smette, I., & Strandbu, Å. (2016). «De må drive med noe»: Idrettenes mening i ungdomstida, fra foreldrenes perspektiv. I Ø. N. Seippel, M. K. Sisjord & Å. Strandbu (Red.) Ungdom og idrett (s. 154-172). Cappelen Damm Akademisk.

Strandbu, Å., Stefansen, K., & Smette, I. (2016). En plass i jevnalderfellesskapet. Idrettens betydning i ungomdstida. I Ø. N. Seippel, M. K. Sisjord & Å. Strandbu (Red.) Ungdom og idrett (s. 113-132). Cappelen Damm Akademisk.

2015

Farstad, G. R., & Stefansen, K. (2015). Involved fatherhood in the Nordic context: dominant narratives, divergent approaches. Norma, 10(1), 55-70. doi:10.1080/18902138.2015.1013348

2014

Elstad, J. I., & Stefansen, K. (2014). Social Variations in Perceived Parenting Styles among Norwegian Adolescents. Child Indicators Research, 7(3), 649-670. doi:10.1007/s12187-014-9239-5

Stefansen, K., Smette, I., & Bossy, D. (2014). Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning, 38(1), 3-19.

Thagaard, T., & Stefansen, K. (2014). Expressions of commitment and independence: Exploring men’s emotional responsibility in heterosexual couple relationships. Nordic Journal of Social Research, 5(1).

2013

Skilbrei, M. L. Ø., Smette, I., & Stefansen, K. (2013). Seksuell vold – en introduksjon. Sosiologi i dag, 43(4), 5-14.

2012

Stefansen, K. (2012). Små barns livsverdener : klassespesifikke erfaringsrom. Nordisk Barnehageforskning, 5(8), 1-13.

2011

Mossige, S., & Stefansen, K. (2011). Fysisk foreldrevold i oppdragelsen – sett med barnas øyne. Barn i Norge, 1, 42-57.

Stefansen, K., & Aarseth, H. (2011). Enriching intimacy: the role of the emotional in the ‘resourcing’ of middle-class children. British Journal of Sociology of Education, 32(3), 389-405. doi:10.1080/01425692.2011.559340

2010

Stefansen, K., & Blaasvær, N. (2010). Barndommen som klasseerfaring. Omsorg og oppdragelse i arbeiderklassefamilier. I K. Dahlgren & J. Ljunggren (Red.) Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget.

Stefansen, K., & Farstad, G. R. (2010). Classed parental practices in a modern welfare state: Caring for the under threes in Norway. Critical Social Policy, 30(1), 120-141. doi:10.1177/0261018309350811

Stefansen, K., & Skogen, K. (2010). Selective identification, quiet distancing: understanding the working-class response to the Nordic daycare model. Sociological Review, 58(4), 587-603. doi:10.1111/j.1467-954X.2010.01941.x

von Soest, T., Mossige, S., Stefansen, K., & Hjemdal, O. (2010). A validation study of the Resilience Scale for Adolescents (READ). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 32(2), 215-225. doi:10.1007/s10862-009-9149-x

2009

Smette, I., Stefansen, K., & Mossige, S. (2009). Responsible victims? Young people’s understandings of agency and responsibility in sexual situations involving underage girls. Young – Nordic Journal of Youth Research, 17(4), 351-373. doi:10.1177/110330880901700402

Stefansen, K., Valset, K., von Soest, T., Mossige, S., & Hegna, K. (2009). Vold mot «homofil» ungdom forekomst og tolkninger. Sosiologi i dag, 39(2), 43-71.

2008

Mossige, S., & Stefansen, K. (2008). Norske ungdommers rapportering av vold og seksuelle overgrep. Resultater fra en landsrepresentativ studie. Norges Barnevern, 85(2), 3-16.

Stefansen, K., & Farstad, G. R. (2008). Småbarnsforeldres omsorgsprosjekter. Betydningen av klasse. Tidsskrift for samfunnsforskning, 49(3), 343-374.

2007

Farstad, G. R., & Stefansen, K. (2007). Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov. Barn, 25(2), 29-47.

Stefansen, K. (2007). Familiens rolle i reproduksjonen av ulikhet kunnskapsbidrag fra kvalitative studier av foreldreskap. Sosiologisk Tidsskrift, 15(3), 245-264.

2006

Pape, H., & Stefansen, K. (2006). Voldsomme relasjoner. Kjønnsperspektiver på vold i parforhold. I J. L. Lorentzen & W. Mühleisen (Red.) Kjønnsforskning (s. 207-217). Universitetsforlaget.

Smette, I., & Stefansen, K. (2006). «Det var ikke en voldtekt, mer et overgrep..» Kvinners fortolkninger av seksuelle overgrepserfaringer. Tidsskrift for samfunnsforskning, 47(1), 33-57.

Stefansen, K. (2006). Krisesentrene i Norge. Nordisk sosialt arbeid, 26(1), 27-37.

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Skilbrei, M. L., & Stefansen, K. (2018). Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig innføring. Cappelen Damm Akademisk.

Susanna, J., Stefansen, K., Bakketeig, E., & Kaldal, A. (Eds.) (2017). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Palgrave Macmillan.

Stefansen, K. (2011). Foreldreskap i småbarnsfamilien. Klassekultur og sosial reproduksjon. Unipub forlag. (Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo 258). (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Smette, I., Stefansen, K., & Dullum, J. V. (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. Oslo: Velferdsforskningsinstituttet NOVA. (NOVA Rapport 16).

Mossige, S., & Stefansen, K. (2016). Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. NOVA. (NOVA Rapport 5).

Bakketeig, E., Stang, E. G., Madsen, C., Stefansen, K., & Smette, I. (2014). Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. Oslo: NOVA. (NOVA Rapport 19).

Stefansen, K., & Hansen, T. (2014). «En god forberedelse til å bli forsterforeldre» – Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE. Oslo: NOVA. (NOVA Rapport 3).

Bakketeig, E., Berg, M., Myklebust, T., & Stefansen, K. (2012). Barnehusevalueringen 2012 : delrapport 1 : barnehusmodellens implikasjoner for politiets arbeid med fokus på dommeravhør og rettsmedisinsk undersøkelse. Oslo: Politihøgskolen. (PHS Forskning 6).

Stefansen, K., Gundersen, T., & Bakketeig, E. (2012). Barnehusevalueringen 2012, delrapport 2: En undersøkelse blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt ledere og ansatte. Oslo: NOVA. (NOVA Rapport 9).

Turner, L. M., & Stefansen, K. (2012). Boforhold blant barnefamilier med lav inntekt. NOVA. (NOVA Notat 1).

Stefansen, K. (2011). Foreldreskap i småbarnsfamilien. Klassekultur og sosial reproduksjon. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. (NOVA Rapport 24).

Turner, L. M., & Stefansen, K. (2011). Boforhold blant lavinntektsfamilier. En gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Mossige, S., & Stefansen, K. (Red.) (2007). Vold og overgrep mot barn og unge. en selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. NOVA. (NOVA Rapport 20).

Pape, H., & Stefansen, K. (Red.) (2004). Den skjulte volden? En undersøkelse av Oslobefolkningens utsatthet for trusler, vold og seksuelle overgrep. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og NOVA.

Stefansen, K. (1998). Ung i Målselv. Fritidsmønstre, rusmiddelbruk og framtidsplaner. NOVA. (NOVA Rapport 25).

Stefansen, K. (1997). Ungdomsundersøkelsen i Strand. Om rusmiddelbruk, fritidsmønstre og skoletilpasning. NOVA. (NOVA Rapport 25).

Andre publikasjoner

2018

Bjørnholt, M., & Stefansen, K. (2018 February). Arbeid/familie-tilpasninger blant polske og norske familier i Norge. Foredrag på Norsk sosiologforenings vinterseminar.

Bjørnholt, M., & Stefansen, K. (2018 June). Victim positions and healing: The research interview as a safe space for telling stories; Challenging the vulnerable victim paradigm. Paper presented at Annual Conference of European Network on Gender and Violence, Bristol.

Persson, M., & Stefansen, K. (2018 November). Sport dropout during adolescence: What can an open-ended survey question approach teach us about the phenomenon?. Paper presented at XVII Annual Conference of Youth Studies 2018, Helsingfors.

Stefansen, K., & Bakketeig, E. (2018 February). Den norske barnehusmodellen i et komparativt perspektiv. Foredrag på Seminar om barnehusmodellen, Oslo.

2017

Bjørnholt, M., & Stefansen, K. (2017 July). Domestic violence in Norway: Policy development, key agencies and research initiatives. Paper presented at Equal opportunities and inter-personal violence(s) in European context International Workshop, Bucure?ti.

Bjørnholt, M., & Stefansen, K. (2017 July). Domestic violence in Norway: Policy development, key agencies and research initiatives. Paper presented at Equal opportunities and inter-personal violence(s) in European context, Bucharest.

Smette, I., & Stefansen, K. (2017 November). Evaluering av sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Foredrag på Ledersamling for sentrene, Oslo.

Smette, I., Stefansen, K., & Dullum, J. V. (2017 January). Evaluering av arbeidet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Foredrag på Ledersamling for sentrene, Oslo.

Smette, I., Stefansen, K., & Dullum, J. V. (2017 November). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Presentasjon av resultater fra NOVAs evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. Foredrag på Hva gjør vi med volden?, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Stefansen, K. (2017 April). Foreldres møte på barnehage og skole – hva betyr sosial klasse?. Foredrag på Seminar Institutt for pedagogikk og livslang læring, Trondheim.

Stefansen, K. (2017 January). Working-class parenting in Norway – moving towards cultivation?. Paper presented at Proper (school)readiness, proper parenting, research seminar, København.

Stefansen, K. (2017 July). Research on interpersonal violence at NOVA. Paper presented at Equal opportunities and inter-personal violence(s) in European context International Workshop, Bucharest.

Stefansen, K. (2017 May). Kropp og grenser – Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Foredrag på Generasjon perfekt. Seminar for samfunnsfaglærere, Oslo.

Stefansen, K. (2017 September). Staging a caring atmosphere in Barnahus: The role of aesthetic-spatial support. Paper presented at European Conference on Domestic Violence, Porto.

Stefansen, K., & Bakketeig, E. (2017 September). The Nordic Barnahus model(s) in theory and practice. Paper presented at European Conference on Domestic Violence, Porto.

Stefansen, K., & Smette, I. (2017 May). Raising boys and girls: Exploring cultivational parenting through a gender lens. Paper presented at ECER. Symposium on Concerted Cultivation in a Cross-Cultural Perspective., København.

Stefansen, K., Bakketeig, E., & Andersen, L. C. (2017 May). Voldsprogrammet ved NOVA. Foredrag på Ledersamling for barnehusene, Oslo.

Stefansen, K., Bakketeig, E., & Mossige, S. (2017 March). Voldsprogrammet ved NOVA. Foredrag på Fagmøte Bufdir, Oslo.

2016

Bjørnholt, M., & Stefansen, K. (2016 August). Work-family adaptations among Norwegian and Polish families living in Norway: understanding links between policy, practice and gender equality. Paper presented at EFSR, Dortmund.

Bjørnholt, M., & Stefansen, K. (2016 May). Work–family adaptations and Institutional support systems. Polish families in Poland and Norway. Paper presented at Women and men facing everyday challenges. work and life demands in the context of gender, Lodz.

Hyggen, C., & Stefansen, K. (2016). Sosiologiske blikk på ungdom og ungdomstid. Sosiologi i dag, 46(3-4), 5-9.

Løvgren, M., & Stefansen, K. (2016 October). Measuring the prevalence of rape: Results from a survey experiment. Paper presented at Research, knowledge and theory on sexual violence in the Nordic countries – where are we, where are we going? Research Seminar on Sexual Violence, Oslo.

Smette, I., Stefansen, K., & Strandbu, Å. (2016 June). Personhood and gendered risks Parents narratives of teenage children’s development. Paper presented at Parenting and Personhood: Cross-cultural perspectives on family-life, expertise, and risk management, Kent University, Canterbury.

Stefansen, K. (2016 April). Fysisk vold fra foreldre. Utviklingstrekk 2007-2015. Foredrag på Møte i barnevoldsutvalget, Oslo.

Stefansen, K. (2016 June). Violence against children – NOVA’s Youth and Violence Surveys. Paper presented at Møte med internasjonal delegasjon, Oslo.

Stefansen, K. (2016 November). Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Foredrag på Ungdata-konferansen.

Stefansen, K. (2016 November). Vold og overgrep mot barn og unge. Hva forteller UngVold-undersøkelsene?. Foredrag på BUFF-konferansen, Sandefjord.

Stefansen, K., & Bjørnholt, M. (2016 April). Work–family adaptations among Norwegian and Polish families living in Norway. Paper presented at Research network on Polish migration to Norway, Stavanger.

Stefansen, K., & Bjørnholt, M. (2016 May). Work–family adaptations among Norwegian and Polish families living in Norway. Paper presented at Women and men facing everyday challenges. Work and life demands in the context of gender, Lodz.

Stefansen, K., Smette, I., & Mossige, S. (2016). Den vanskelige volden. Klassekampen.

2015

Bjørnholt, M., & Stefansen, K. (2015 March). Fathering in a Norwegian and Polish perspective. Paper presented at Gender, Culture & Migration, 2015, Gdansk.

Farstad, G. R., & Stefansen, K. (2015 April). Involvert farskap på Island. Foredrag på Faglig seminar.

Smette, I., Stefansen, K., & Strandbu, Å. (2015 August). Teenage Boys’ Struggles with School and Social Relationships. Understanding Parental Expectations and Approaches. Paper presented at ERNAPE Conference, Tromsø.

Stefansen, K. (2015 March). Bare en bagatell? Jenters erfaringer med uønsket beføling. Foredrag på Seminar, Kristiansand.

Stefansen, K. (2015 October). Evalueringen av PRIDE og videre-opplæringskursene. Foredrag på Nasjonal PRIDE-samling, Oslo.

Stefansen, K., & Bakketeig, E. (2015 March). Oppfølging av NOVAs evaluering av krisesenterloven. Foredrag på Faglig møte, Oslo.

Stefansen, K., & Løvgren, M. (2015 September). Maximising disclosure – a survey into the prevalence of sexual violence. Paper presented at European Conference on Domestic Violence, Belfast.

Stefansen, K., & Løvgren, M. (2015). Sosiologi om intimitet. Sosiologi i dag(2), 5-10.

Stefansen, K., Smette, I., & Gilje, Ø. (2015). Parents’ regulation of teenagers’ screen-time in Norway. Parenting for a Digital Future Research Blog.

Strandbu, Å., Smette, I., & Stefansen, K. (2015 April). Parents’ involvement in organised youth sport. Beyond harmful pressure and «the optimal push». Paper presented at British Sociological Association Annual Conference, Glasgow.

Strandbu, Å., Smette, I., & Stefansen, K. (2015 June). Young people’s views on the ideal parenting in youth sport. Paper presented at European Association for Sociology of Sport Conference, Dublin.

2014

Bjørnholt, M., & Stefansen, K. (2014 June). Polish immigrants’ use and understandings of Norwegian work–family benefits. Paper presented at Emerging ideas in masculinity research – Masculinity studies in the North, Reykjavik.

Stefansen, K. (2014 September). Seksuell vold som fenomen og samfunnsproblem. Foredrag på Kvinner på tvers, Oslo.

Stefansen, K. (2014). Seksuell vold er mer enn voldtekt. radikalportal.no.

Stefansen, K., & Hansen, T. (2014 February). Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE. Foredrag på Fagmøte, Oslo.

Stefansen, K., & Hansen, T. (2014 May). Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE. Foredrag på Fagseminar, Oslo.

Stefansen, K., & Skilbrei, M. L. Ø. (2014). Må ansvar være et nullsumspill. NRK – www.nrk.no. doi:http://www.nrk.no/ytring/ma-ansvar-vaere-et-nullsumspill_-1.11727590

Stefansen, K., Bjørnholt, M., & Holter, M. E. (2014 June). Strategies for work-life balance among Norwegian dual earner couples. Paper presented at Emerging ideas in masculinity research – Masculinity studies in the North, Reykjavik.

Stefansen, K., Smette, I., & Bossy, D. (2014). Bare en bagatell. Tidsskrift for helsesøstre(2), 39-42.

2013

Bakketeig, E., Stefansen, K., & Gundersen, T. (2013 September). The Norwegian Children`s House model – competing notions of good practice?. Paper presented at Thirteen ISPCAN European Regional Conference on child abuse and neglect, Dublin.

Skilbrei, M. L. Ø., Smette, I., & Stefansen, K. (2013). Ingen satser på kunnskap om seksuell vold. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.

Skilbrei, M. L. Ø., Stefansen, K., & Smette, I. (2013). Den seksuelle volden rammer ikke bare kvinner. Aftenposten Viten.

2012

Farstad, G. R., & Stefansen, K. (2012 May). Involved fatherhood in father friendly welfare states. Foredrag på Maskuliniteter i bevegelse. Menn, likestilling og livskvalitet, University of Oslo.

Gundersen, T., & Stefansen, K. (2012 November). Brukernes erfaring med Barnehus. Foredrag på Barnehuset i Bergens 5.års jubileum, Bergen.

Lyng, S. T., Smette, I., & Stefansen, K. (2012). Redaksjonelt. Sosiologi i dag, 42(3-4), 5-12.

2010

Klemsdal, L., Hegnes, A. W., Larsen, H., Lyng, S. T., Neumann, C. E. B., Orupabo, J., . . . Stefansen, K. et al. (2010). Sosiologi i dag er 40. Sosiologi i dag, 40, 7-17.

Stefansen, K. (2010). En etisk forpliktelse. I M. Eriksson, Å. K. Cater, G. Dahlkild-Öhman & E. Näsman (Red.) Barns stemmer om vold. Å tolke og forstå (s. 5-9). Gyldendal Akademisk.

2009

Aarseth, H., & Stefansen, K. (2009 December). Parental investments and classed intimacy in the “new” middle class. Paper presented at Beyond Bourdieu: Habitus, Capital & Social Stratification., København.

2008

Skogen, K., Krange, O., Stefansen, K., & Strandbu, Å. (2008). Den ydmyke middelklassen. Dagbladet.

Skogen, K., Krange, O., Stefansen, K., & Strandbu, Å. (2008). Hvem forsvarer ”vanlige folk”. Dagbladet.

Skogen, K., Stefansen, K., Krange, O., & Strandbu, Å. (2008). En pussig utlegning av middelklassens selvforståesle. En kommentar til Ove Skarpenes. Tidsskrift for samfunnsforskning, 49(2), 259-264.

Skogen, K., Stefansen, K., Krange, O., & Strandbu, Å. (2008). Sluttreplikk til Skarpenes og Sakslind. Tidsskrift for samfunnsforskning, 49(3), 435-439.

2005

Stefansen, K., Pape, H., Hjelmdal, O. K., Clausen, S. E., & Haaland, T. (2005). Misbruk av forskning. VOLD MOT KVINNER: Den episodiske partnervolden må ikke forveksles med grov kvinnemishandling. Dagbladet.