Ansatte
Tjersland, Odd Arne

Tjersland, Odd Arne

Prosjektleder/ Professor UiO / prof. dr. psychol.
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 228 45 210

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

2018

Gulbrandsen, W., Haavind, H., & Tjersland, O. A. (2018). High-conflict parents in mediation: An analysis of dialogues and sources to conflict. Conflict Resolution Quarterly, 35(4), 335-349. doi:10.1002/crq.21214

Gulbrandsen, W., Haavind, H., & Tjersland, O. A. (2018). Mediation strategies in the face of custody conflicts. Conflict Resolution Quarterly. doi:10.1002/crq.21241

Lømo, B., Haavind, H., & Tjersland, O. A. (2018). From Resistance to Invitations: How Men Voluntarily in Therapy for Intimate Partner Violence May Contribute to the Development of a Working Alliance. Journal of Interpersonal Violence, 33(16), 2579-2601. doi:10.1177/0886260516628290

2017

Gulbrandsen, W., & Tjersland, O. A. (2017). Forskningen på obligatorisk mekling ved samlivsbrudd : et fremoverrettet tilbakeblikk. Fokus på familien, 45(1), 6-26. doi:10.18261/issn.0807-7487-2017-01-02

2016

Strandmoen, J. F., Askeland, I. R., Tjersland, O. A., Wentzel-Larsen, T., & Heir, T. (2016). Intimate Partner Violence in Men Voluntarily Attending Treatment: A Study of Couple Agreement. Violence and Victims, 31(1), 124-134. doi:10.1891/0886-6708.VV-D-13-00193

2015

Kjøs, P., Madsen, O. J., & Tjersland, O. A. (2015). «Barnets beste» i mekling ved samlivsbrudd. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52(7), 570-579.

Tjersland, O. A. (2015). Why and how should family therapists take part in family therapy research. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling, 43(4), 332-344.

Tjersland, O. A., Gulbrandsen, W., & Haavind, H. (2015). Mandatory Mediation outside the Court: A Process and Effect Study. Conflict Resolution Quarterly, 33(1), 19-34. doi:10.1002/crq.21129

2014

Bøhren, I. E., Stabrun, R., & Tjersland, O. A. (2014). «»De har litt sånn bob-bob-stemme»» : en studie av «»In My Shoes»» brukt i barnesamtaler ved skilsmissekonflikter. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling, 42(4), 272-294.

Kjøs, P., Tjersland, O. A., & Roen, K. (2014). The Mediation Window: Regulation of Argumentation and Affect in Custody Mediation. Journal of Divorce and Remarriage, 55(7), 527-538. doi:10.1080/10502556.2014.950901

2013

Gulbrandsen, W., & Tjersland, O. A. (2013). Hvordan virker obligatorisk foreldremekling ved store konflikter. Tidsskrift for velferdsforskning, 16(1), 17-30.

2012

Tjersland, O. A., Lindheim, M. Ø., & Gudmundson, P. G. M. (2012). A process study of group therapy with children who have been exposed to violence in their family. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling, 40(1), 6.

2010

Gulbrandsen, W., & Tjersland, O. A. (2010). Mekling ved samlivsbrudd: en oversikt over effektstudier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 47(8), 705-714.

Jensen, T. K., Haavind, H., Gulbrandsen, W., Mossige, S., Reichelt, S., & Tjersland, O. A. (2010). What constitutes a good working alliance in therapy with children that may have been sexually abused. Qualitative Social Work, 9, 461-478.

Tjersland, O. A., & Gulbrandsen, W. (2010). Mekling ved samlivsbrudd: modeller og ideologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 47(8), 692-700.

2009

Rønnestad, M. H., & Gulbrandsen, W., & Tjersland, O. A.Lippe, A. L. v. d. (2009). Ringer i vannet: Det kliniske intervju med par fra et systemisk perspektiv. I Det kliniske intervjuet. Gyldendal Akademisk.

Rønnestad, M. H., & Tjersland, O. A. (2009). Å gå til psykololog. I S. E. Gullestad, B. Killingmo & S. Magnussen (Red.) Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år (s. 267-283). Universitetsforlaget.

2008

Tjersland, O. A., Gulbrandsen, W., Juuhl-Langseth, M., Jensen, T. K., Mossige, S., & Reichelt, S. (2008). From betrayal to support: A case history of incest. Journal of Family Psychotherapy, 19, 242-258.

2007

Tjersland, O. A., Helskog, G. H., & Lærum, K. T. (2007). De voksnes reaksjoner på bruddet. I G. H. Helskog & K. T. Lærum (Red.) Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd (s. 47-54). Modum Bad -Samlivssenteret.

Tjersland, O. A., Helskog, G. H., & Lærum, K. T. (2007). Typiske reaksjonsmåter hos barn. I G. H. Helskog & K. T. Lærum (Red.) Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd (s. 29-35). Modum Bad -Samlivssenteret.

2006

Juuhl-Langseth, M., Tjersland, O. A., Gulbrandsen, W., Jensen, T., Mossige, S., & Reichelt, S. (2006). Mor–datter – forholdet etter seksuelle overgrep: En analyse av et terapiforløp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43(10), 1012-1022.

Tjersland, O. A., Mossige, S., Wenke, G., Jensen, T. K., & Reichelt, S. (2006). Helping families when child sexual abuse is suspected but not proven. Child & Family Social Work, 11, 297-306. doi:10.1111/j.1365-2206.2006.00409.x

2005

Jensen, T. K., Jensen, T., Gulbrandsen, W., Mossige, S., Tjersland, O. A., & Reichelt, S. (2005). Reporting possible sexual abuse: A qualitative study on children’s perspectives and the context for disclosure. International Journal of Child Abuse & Neglect, 29(12), 1395-1413.

Mossige, S., Jensen, T. K., Gulbrandsen, W., Reichelt, S., & Tjersland, O. A. (2005). Children’s narratives of sexual abuse: What characterizes them and how do they contribute to meaning-making. Narrative Inquiry, 15(2), 377-404.

2004

Reichelt, S., Tjersland, O. A., Gulbrandsen, W., Jensen, T. K., & Mossige, S. (2004). From the system of sexual abuse to the system of suspicion. Journal of Systemic Therapies, 23, 67-82.

2003

Mossige, S., Tjersland, O. A., Gulbrandsen, W., Jensen, T. K., & Reichelt, S. (2003). Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del II: Status ett år etter avsluttet behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40, 295-306.

Tjersland, O. A., Mossige, S., Gulbrandsen, W., Jensen, T. K., & Reichelt, S. (2003). Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del I: Behandlingsideer og kjennetegn ved utvalget. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40, 282-294.

2002

Reichelt, S., Tjersland, O. A., & Gulbrandsen, W. (2002). Barn i en relasjonsorientert tilnærming til seksuelle overgrep i familien. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling, 30, 3-19.

1999

Birkeland, I., Brekke, E., & Tjersland, O. A. (1999). Nye perspektiver på konfliktfylte møter. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling, 27, 69-86.

Tjersland, O. A. (1999). Evaluation of Mediation and Parental Cooperation Based on Observations and Interviews with the Clients in a Mediation Project. Mediation quarterly, 16, 407-423.

Tjersland, O. A., & Rønnestad, M. H., & Reichelt, S. (1999). Gruppeveiledning av familieterapeuter. I Psykoterapiveiledning (s. 191-209). Tano Aschehoug.

1998

Tjersland, O. A. (1998). Strategies in mediation explored and developed during a research project. Mediation quarterly, 15, 105-117.

1996

Tjersland, O. A. (1996). Skilsmissemekling: Når historien må skrives på en ny måte. I S. Reichelt & H. Haavind (Red.) Aktiv psykoterapi. Perspektiver på psykologisk forståelse og behandling (s. 169-183). Ad Notam Gyldendal: Oslo.

Tjersland, O. A., & Nystrøm, M. (1996). Etterundersøkelser av misbrukere: Kan vi måle endringer på mer sammenlignbare måter? I H. Waal & F. Duckert (Red.) SIFA-rapport (s. 79-96). SIFA, Oslo.

Tjersland, O. A., Reichelt, S., & Eriksen, P. (1996). Terapeutiske muligheter og motsigelser i systemisk tenkning. I S. Reichelt & H. Haavind (Red.) Aktiv psykoterapi. Perspektiver på psykologisk forståelse og behandling (s. 70-92). Ad Notam Gyldendal: Oslo.

1995

Mossige, S., Tjersland, O. A., & Jensen, T. K. (1995). Seksuelle overgrep mot barn: Er tverrfaglig og tverretatlig samarbeid en kilde til problemoppløsning elle problemskaping. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 32, 517-535.

Tjersland, O. A. (1995). Extended Mediation in Norway. Mediation quarterly, 12, 339-351.

Tjersland, O. A. (1995). Psykologene i rettsvesenets tjeneste – dilemmaer, begrensninger og muligheter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 32, 1024-1031.

Tjersland, O. A., & Mossige, S. (1995). En alternativ tilnærmingsmåte ved seksuelle overgrep mot barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 32, 594-603.

1994

Tjersland, O. A. (1994). Behandlingstilbud i stedet for straff. Impuls : Tidsskrift for psykologi, 4, 52-55.

Tjersland, O. A. (1994). Den tapende part. I I. Frønes & A. Hompland (Red.) Den nye barne- og familieboka. 20 spørsmål om familiebildene (s. 127-133). Universitetsforlaget, Oslo.

Tjersland, O. A., & Eriksen, P. (1994). Fra karaktertrekk til relasjoner og språk. Om sentrale bidrag fra den systemteoretiske tradisjon til forståelsen av og arbeidet med menneskelige livsproblemer. I S. Reichelt (Red.) Psykologi i forandring (s. 125-144). Norsk Psykologforening, Oslo.

1993

Tjersland, O. A. (1993). Familieterapi. I Psykoterapi med voksne (s. 115-131). Tano, Oslo.

1990

Tjersland, O. A. (1990). From universe to multiverses – and back again. Family Process, 29, 385-397.

1989

Tjersland, O. A. (1989). Fra univers til multiverser – og tilbake igjen. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling, 17, 82-95.

Tjersland, O. A., Jansen, U., & Skolseg, R. (1989). Blod er tykkere enn vann. Erfaringer fra foreldregrupper til stoffmisbrukere. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling, 17, 82-95.

1988

Haaland, K. R., Selbekk, R., & Tjersland, O. A. (1988). Parterapi med bruk av reflekterende team. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling, 16, 153-160.

1976

Reichelt, S., Amlien, Ø., & Tjersland, O. A. (1976). Atferdsterapeutiske synspunkter på konsultasjon i familier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 13(8).

1975

Jensen, L. L., & Tjersland, O. A. (1975). Atferdsterapi og marxisme. Impuls : Tidsskrift for psykologi(1), 21-38.

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Tjersland, O. A., Engen, G., & Jansen, U. (2010). Allianser. Verdier, teorier og metoder i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk.

Tjersland, O. A., Engen, G., & Jansen, U. (1998). Våge å leve. En lærebok om alternative veier i behandling basert på erfaringene fra Tyrili. Tano-Aschehoug.

Tjersland, O. A. (1992). Samlivsbrudd og foreldreskap. Meklingsprosessens psykologi. Universitetsforlaget, Oslo.

Jensen, L. L., Sveaass, N., & Tjersland, O. A. (1980). Atferdsterapi i Norge. Pax Forlag.

Lomell-Jensen, L., Sveaass, N., & Tjersland, O. A. (Red.) (1980). Atferdsterapi i Norge. Pax forlag, Oslo.

Amlien, Ø., & Tjersland, O. A. (1977). Atferdsterapi – dressur eller hjelp til selvhjelp. Konsultasjonserfaringer fra familier. Universitetsforlaget, Oslo.

Rapporter

Askeland, I. R., Lømo, B., Strandmoen, J. F., Heir, T., & Tjersland, O. A. (2012). Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Gulbrandsen, W., & Tjersland, O. A. (2009). FORM-prosjektet: Foreldremekling ved samlivsbrudd. Delrapport nr. 1. Psykologisk institutt, UiO. Oslo: Psykologisk institutt,, UiO.

Tjersland, O. A., Engen, G., & Jansen, U. (1998). Tvangsplassering av rusmiddelmisbrukere;lover, faglige betraktninger og rettesnorer for praksis. En veileder for institusjoner. Kompetansesenter-rus Oslo og Akershus.

Tjersland, O. A. (1995). Misbrukere før, under og etter institusjonesopphold. En retrospektiv undersøkelse av elever ved Tyrilikollektivet. Rusmiddeldirektoratet.

Tjersland, O. A., & Jansen, U. (1994). Tyrilisenteret i Oslo: Faglig plattform og handlingsplan. Tyrilistiftelsen.

Tjersland, O. A., Eiternes, S., & Mørkedal, A. H. (1983). En oppfølging av barn innlagt ved Østbytunet barnepsykiatriske behandlingshjem og skole, 1969 – 1979. Østbytunet, Fjellhamar.

Andre publikasjoner

2017

Andenæs, A., Benum, K., Carlquist, E., Halvorsen, M. S., Hauge, M. I., Madsen, O. J., . . . Tjersland, O. A. et al. (2017). Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet, 198(5), 28-29.

Andenæs, A., Kjøs, P., & Tjersland, O. A. (2017). «Delt bosted» – hva sier forskningen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(3), 277-283.

Axelsen, E. D., Benum, K., Bernhardt, I. S., Gullestad, S. E., Halvorsen, M. S., Hartmann, E. J., Haavind, H., Killingmo, B., Von der Lippe, A. L., Mauseth, T., Monsen, J. T., Mossige, S., Nissen-Lie, H. A., Oddli, H., Reichelt, S., Rø, F. G., Rønnestad, M. H., Råbu, M., Tjersland, O. A., Stänicke, L. I., Strømme, H., Sveaas, N., Zachrisson, A., & Øiestad, G. (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(12), 1197-1199.

2013

Gulbrandsen, W., & Tjersland, O. A. (2013 February). Parent-mediation: A study of communication and phenomena contributing to severe conflicts. Paper presented at Presentation at the IFTA, 2013, World Family Congress, Orlando, Florida.

2006

Tjersland, O. A. (2006). Seksuelle overgrep mot barn: Opprørende, krevende, viktig og meningsfullt arbeid for terapeuter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43, 1010-1011.

2002

Tjersland, O. A., Reichelt, S., & Eriksen, P. (2002). Developments within the systems approach and som ensuing theraputic contradictions. Upublisert arbeid, Psykologisk institutt.

2001

Tjersland, O. A. (2001). To «likeverdige » hjem – til beste for hvem. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Tjersland, O. A., & Gulbrandsen, W. (2001 November). Giving sound to silent voices in cases of sexual abuse. Paper presented at Workshop at the XIII IFTA Family Therapy World Cangress, Porto Allergre, Brasil.

2000

Mossige, S., Gulbrandsen, W., & Tjersland, O. A. (2000 May). Barnevernet i overgrepssaker i familier – En ananlyse av barnevernets intervensjoner i saker om sesuelle overgrep. Foredrag på Workshop på den 1. Nordiske Kongress: Barn och Trauma, Linköping, Sverige.

Tjersland, O. A., & Gulbrandsen, W. (2000 June). Working with families in cases of sexual abuse. Preliminary experiences from a clinical researchproject. Paper presented at Workshop at the XII IFTA Family Therapy World Congress: Reconciliation, Oslo, Norway.

Tjersland, O. A., Gulbrandsen, W., & Mossige, S. (2000 May). Refleksjoner over dilemmaer behandlere møter i diffuse overgrepssaker i familier: Noen foreløpige erfaringer fra Fobik-prosjektet. Foredrag på Workshop på den 1. Nordiske Kongress: Barn och Trauma, Linköping, Sverige.

1999

Tjersland, O. A., & Gulbrandsen, W. (1999 August). Working with families concerned with the question of child sexual abuse – preliminary experiences from a clinical research-project. Paper presented at Nordiska kongressen i famijeterapi, Tampere, Finnland.

1998

Gulbrandsen, W., & Tjersland, O. A. (1998 January). Samtaler med barn og foreldre i konfliktfylte separasjoner. Foredrag på Den 4. nordiske kongressen i familieterapi, Västerås, Sverige.

Gulbrandsen, W., Jensen, T. K., Mossige, S., Reichelt, S., & Tjersland, O. A. (1998 September). A model for interventions in families with child sexual abuse – control or conversation. Paper presented at The 12th International Congress on Child Abuse and Neglect 1998.

Gulbrandsen, W., Jensen, T. S., Mossige, S., Reichelt, S., & Tjersland, O. A. (1998 September). A model for interventions in families with child sexual abuse – control or conversation. Paper presented at The 12th International Congress on Child Abuse and Neglect, Auckland, New Zealand.

Gulbrandsen, W., Jensen, T. S., Mossige, S., Reichelt, S., & Tjersland, O. A. (1998 September). Guiding principles in meeting families with concern about child sexual abuse; what are the best interests of the child?. Paper presented at A work-shop on families with concern about child sexual abuse., Family Centre, Anglican Social Services, Lower Hutt, Wellington, New Zealand.

Gulbrandsen, W., Jensen, T. S., Mossige, S., Reichelt, S., & Tjersland, O. A. (1998 September). Guiding principles in meeting families with concern about sexual abuse; what are the best interests of the child?. Paper presented at A workshop on families with concern about child abuse, Family Centre, Anglican Social Services, Lower Hutt, Wellington, New Zealand.

Gulbrandsen, W., Jensen, T. S., Mossige, S., Reichelt, S., & Tjersland, O. A. (1998 September). What happens within families with concern about child abuse;a presentation of a research design. Paper presented at Children’s Issues Centre, University of Ortago, Dunedin, New Zealand.

Gulbrandsen, W., Jensen, T. S., Mossige, S., Reichelt, S., & Tjersland, O. A. (1998 September). What happens within families with concern about child sexual abuse; a presentation of a research design. Paper presented at Work shop on qualitativly oriented research on familiy life and therapeutic processes, Children’s Issues Centre, University of Ortago, Dunedin, New Zealand.

1996

Tjersland, O. A. (1996 January). (S)kjønner vi alt?. Foredrag på NFFT’ s årsseminar, Vetre, Asker.

Tjersland, O. A. (1996 March). Hva kan det komme av at flere skiller lag og hvilke implikasjoner kan vi trekke av dette?. Foredrag på Forelesning i Polyteknings Forening, Håndtverkeren, Oslo.

Tjersland, O. A. (1996). Misbrukere før, under og etter kollektivopphold. Utprøving og utvikling av et registreringssystem for evaluering av virksomheten i institutsjoner for stoffmisbrukere. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Tjersland, O. A. (1996). Er dette en invitasjon til dialog. Stoffmisbruk, 2, 9-10.

Tjersland, O. A. (1996). Familievernet i Norge. Utfordringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 33, 439-440.

1994

Gulbrandsen, W., & Tjersland, O. A. (1994 January). Om fredsmeklerens bevegelser i et demilitarisert ingenmannsland. Foredrag på Den tredje nordiske kongress i familieterapi, Virum, Danmark.

Tjersland, O. A. (1994 January). Familieterapiens keisere og deres nøytralitetsidealer. Foredrag på Den tredje nordiske kongress i familieterapi, Virum, Danmark.

Tjersland, O. A. (1994 January). Rewriting the story of marriage and separation during the mediation process. Paper presented at International congress on children and divorce, Oslo.

Tjersland, O. A. (1994). Studie av «Kind in Noot»; et alternativt behandlingstilbud for barn og familier der det er reist spørsmål om overgrep. Psykologisk institutt, universitetet i Oslo.

1993

Tjersland, O. A. (1993). Fra påvirkning til samskaping: Om utviklingstrekk innenfor familieterapi.

Tjersland, O. A. (1993). Skilsmissemekling som historie-konstruksjon.

1978

Tjersland, O. A. (1978). Hjemmekonsulenten – en ny og viktig stilling ved våre sosialkontorer. Sosialt forum – sosialt arbeid(2), 26-30.

1974

Amlien, Ø., & Tjersland, O. A. (1974). Utprøving av en konsultasjonsmodell. Bruk av foreldre som atferds-«terapeuter» overfor egne barn. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. (Hovedfagsoppgave).