Tema: Vold og overgrep

The Who, the Why and the Wherefore. Explanations, self-change and social friction in men’s narratives of sexual violations

Kruse, A. E. (2020). The Who, the Why and the Wherefore. Explanations, self-change and social friction in men's narratives of sexual violations. Oslo, Norway: Department of Criminology and Sociology of Law, Faculty of Law, University of Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Hvordan håndterer menn som har begått seksuelle overgrep forventninger om å erkjenne og ta ansvar for lovbruddene, samtidig som de forsøker å opprettholde en akseptabel selvforståelse?

Les også vårt intervju med Kruse.

Denne doktorgradsavhandlingen viser hvordan forklaringene til 17 menn dømt for seksuelle overgrep er knyttet til kultur og normer, og hvordan det å være domfelt for seksuallovbrudd påvirker deres identitet og selvforståelse. Dette er delvis upløyd mark, siden menns egne forståelser av seksuelle voldshandlinger i liten grad har vært gjenstand for vitenskapelige undersøkelser i Norden.

Overgrep nytolkes i dialog med andre

Både selvforståelse og overgrepsforståelse kan endres over tid, viser funnene i avhandlingen. Mennene forstår sine egne overgrep på en ny måte i møte med tilbakemelding fra andre.

I straffegjennomføringen blir seksuallovbruddsdømte ofte møtt med en forventning om å erkjenne lovbruddene sine og ta ansvar for dem. Felles for mennene som ble intervjuet til denne studien var at de hadde reflektert over spørsmål om skyld, ansvar og skam i relasjon til handlingene sine. De hadde vært gjennom prosesser med å forstå hva de hadde gjort, hvorfor de gjorde det, og hvilke konsekvenser det hadde hatt. I analysene kom det det tydelig fram at mennenes forståelser i stor grad utviklet seg i dialog med andre mennesker, i sosiale prosesser.

Må tilrettelegge for sosiale prosesser

Avhandlingen viser at arbeidet med å håndtere en domfellelse bør forstås mer som sosiale enn som individuelle prosesser. Meningsskaping, identitet og sosial re-integrering er svært viktig for rehabilitering og forebygging av ny kriminalitet. Tilsammen peker disse faktorene mot at samfunnets håndtering av dømte for seksuallovbrudd bør tilrettelegge for slike sosiale endringsprosesser, som kan bidra til økt forståelse av lovbruddet og dets konsekvenser for overgrepsutsatte.

Analysene peker også på hvilke kulturelle forklaringer som er tilgjengelige for mennene når de skal forklare sin egen krenkende atferd. De forhandler aktivt med normative seksualitetsidealer når de vurderer handlingene sine, og når de skal forklare hvordan de tidligere har oppfattet handlingene som ‘innafor’. Det viser at god kunnskap om erfaringene og holdningene til disse mennene er viktig for å kunne forebygge voldtekter og seksuelle overgrep, og for hvordan vi håndterer dette samfunnsproblemet.

Fakta om studien 

Utvalget i den kvalitative intervjustudien var 17 menn i alderen 18-60 år som har begått seksuelle krenkelser mot voksne eller jevnaldrende. De fleste satt fengslet under intervjuene. Alle var domfelt for seksuallovbrudd, inkludert voldtekt, voldtektsforsøk eller andre former for alvorlige seksuelle overgrep. 

Doktorgradsprosjektet har vært knyttet til Voldsprogrammet 2014-2019.

Forskerne