Employees
Grøvdal, Yngvil Press Photos

Grøvdal, Yngvil

Researcher II / PhD, Criminology
Unit: Section for Violence and trauma - adults and elderly
Telephone: 915 23 925

Areas of Expertise

– crime victims

– criminal justice

– violence

– prison research

– evaluations of public policy

Projects

Show all projects

Scientific articles and chapters

Grøvdal, Y., & Bjørnholt, M. (in press). Between the law and a hard place – a trafficking victim meets the Norwegian migration regime. In J. Freedman, N. Sahraoui & E. Tastsoglou (Eds.) Gender Based Violence in Migration. Palgrave Macmillan.

Grøvdal, Y. (2019). Hvor lite skal du finne deg i? Politiets kampanje mot vold i parforhold. In K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 215-232). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-12

Grøvdal, Y. (2014). Ofre for vold – og ofre for straffesaksfokus. In K. Narud (Red.) Vold mot kvinner (pp. 331-351). Cappelen Damm Akademisk.

Grøvdal, Y. (2013). En bedre framtid? Ulike sider ved bruk av restorative justice og strafferett i saker om menns vold mot kvinner i nære relasjoner. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt, 40(1/2), 57-84.

Grøvdal, Y. (2010). Kriminalitet: En sosial konstruksjon? In H. I. Gundhus, K. Hellesø-Knutsen & C. T. Wathne (Red.) Politivitenskap på egne ben? : en essaysamling (pp. 129-157). Oslo: Politihøgskolen.

Grøvdal, Y. (2007). Voldsutsatte kvinners erfaringer med rettssystemet – sak eller problem? In K. Storberget, B. Bråten, E. Rømming, K. Skjørten & A. Aas-Hansen (Red.) Bjørnen sover. Om vold i familien (pp. 164-172). Aschehoug & Co.

Schaanning, E.Grøvdal, Y. (2002). Fangens vokter. In Straff i det norske samfunnet (pp. 131-154). Humanist Forlag, Oslo.

Schaanning, E.Grøvdal, Y. (2002). Kontroll av løsslupne fanger. In Straff i det norske samfunnet (pp. 83-108). Humanist Forlag, Oslo.

Books and dissertations

Grøvdal, Y. (2012). En vellykket sak? Kvinner utsatt for mishandling møter strafferettsapparatet. Unipub forlag. (Dissertation).

Gotaas, N., Grøvdal, Y., Andenæs, K., & Papendorf, K. E. (2003). SMED underveis En prosessevaluering av Senter mot etnisk diskriminering. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Reports

Grøvdal, Y. (2019). “Ikke verdt å gå til politiet med”: Om vold i parforhold som ikke er anmeldt [«Not worth telling the police”. Intimate partner violence that has not been reported] Norwegian only. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2019).

Saur, R., & Grøvdal, Y. (2019). Beskyttelse og verdighet: Handlemåter hos kvinner som ikke kontaktet hjelpeapparatet mens de levde med vold fra mannlig partner [Protection and dignity: How women who did not contacted the health and social services acted while living with intimate partner violence] Norwegian only. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 6/2019).

Danielsen, E. M., Solberg, A., & Grøvdal, Y. (2016). Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: En kvalitativ intervjuundersøkelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 8/2016).

Grøvdal, Y., & Jonassen, W. (2015). Menn på krisesenter [Men in domestic violence shelters] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2015).

Grøvdal, Y., Saur, R., & Skaalerud, A. R. (2014). En velvillig og oppmerksom tilhører: Mennesker som har vært utsatt for vold og deres møte med hjelpeapparatet og politiet [A compassionate and attentive listener: People exposed to violence and their encounter with the public assistance services and the police.] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2014).

Grøvdal, Y. (2013). Mellom frihet og beskyttelse?: Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming, en kunnskapsoversikt [Caught between freedom and protection? Violence and sexual abuse against people with intellectual disabilities; what do we know?] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2013).

Grøvdal, Y. (2004). Familievoldskoordinatorene i politiet [Family violence coordinators in the police force ] Norwegian only. NKVTS. (Notat NKVTS notat 2004).

Gotaas, N., Grøvdal, Y., Papendorf, K., & Andenæs, K. (2003). SMED underveis. En prosessevaluering av Senter mot etnisk diskriminering. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Avdeling for rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

Other publications

2019

Grøvdal, Y. (2019 December). Ikke verdt å gå til politiet med. Foredrag på Lanseringsseminar.

Grøvdal, Y. (2019 September). Not worth going to the police with. Partner violence that has not been reported to the police. Paper presented at European Conference on Domestic Violence, Oslo.

2018

Grøvdal, Y. (2018 May). Hva virker inn på valget om å anmelde vold i parforhold?. Foredrag på Nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner for ansatte ved volds- og overgrepsmottak, Bergen.

2017

Grøvdal, Y. (2017 August). Det allmenngyldige versus det kulturspesifikke. Foredrag på Barrierer mot hjelp ved vold, Filmens hus, Oslo.

Grøvdal, Y. (2017 August). Penal provisions and cases of violence in close relations. Paper presented at Seminar for kinesiske forskere og forskere fra Senter for menneskerettigheter, NKVTS Nydalen.

Grøvdal, Y. (2017 June). All I want is peace and quiet and the right to see my children. Paper presented at Interpersonal Violence Interventions – Social and Cultural Perspectives, Universitetet i Jyväskylä.

Grøvdal, Y. (2017 June). Når kvinner og menn ikke politianmelder vold fra ektefelle eller partner. Foredrag på Kurs for politietterforskere, Oslo Krisesenter.

Grøvdal, Y. (2017 November). Kvinner og menn som ikke politianmelder vold fra partner. Foredrag på Hva gjør vi med volden?, Høgskolen i Oslo og Akershus.

2016

Danielsen, E. M., Solberg, A., & Grøvdal, Y. (2016 May). Hva kan jordmødre og helsesøstre gjøre for barn utsatt for vold i nære relasjoner?. Foredrag på Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt – Gör vi skillnad för utsatta barn?, Stockholm.

2015

Grøvdal, Y. (2015 October). Menn på krisesenter. Foredrag på Frokostseminar NKVTS, Oslo.

Grøvdal, Y. (2015 September). Victim labelling – some implications. Paper presented at Internasjonal konferanse, Belfast, Nord-Irland.

2014

Grøvdal, Y., Saur, R., & Skaalerud, A. R. (2014 April). En velvillig og oppmerksom tilhører: Mennesker som har vært utsatt for vold og deres møte med hjelpeapparatet og politiet. Foredrag på Frokostseminar, Oslo.

2013

Grøvdal, Y. (2013 March). Klassikere, “føljetonger” eller kvinner som ikke vet sitt eget beste – om “bilder” og kategoriseringer av kvinner som utsettes for vold, og hva det kan føre til. Foredrag på Psych Aid, Psykologisk institutt, UiO.

Grøvdal, Y. (2013 November). Strafferett og restorative justice i saker om vold i nære relasjoner. Foredrag på Konfliktrådet i Oslo, Oslo.

Grøvdal, Y. (2013). Foreldreansvarsloven – når det er vold i familien. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 100(2), 276-279.

2012

Grøvdal, Y. (2012 June). Kvinner utsatt for mishandling møter straffesakskjeden. Foredrag på Foredrag Agder lagmannsrett, Åsgårdstrand.

Grøvdal, Y. (2012). Forebyggende forskning. Dagbladet, 61.

Grøvdal, Y. (2012). Forskeres ambisjonsnivå. Dagbladet, 50.

Grøvdal, Y. (2012). Hvorfor går Rihanna tilbake til Chris Brown? Om vold i parforhold. Ytring : NRK.

Grøvdal, Y. (2012). Offer på rett måte. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49(11), 1126-1127.

2009

Grøvdal, Y. (2009). Vi bør handle før volden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 3.

Press Photos