Employees
Skjørten, Kristin Press Photos

Skjørten, Kristin

Retired Research Professor / dr. philos.
Unit: Section for Violence and trauma - children and youths
Telephone: 904 12 960

Areas of Expertise

– violence in intimate relationships

– perpetrator/victims

– division of responsibility for children after divorce

– The UN Convention on the Rights of the Child and children’s rights

– criminology

Projects

Show all projects

Scientific articles and chapters

Skjørten, K. (2023). Foreldreansvar i saker etter barneloven: Hva skal til for at en av foreldrene får foreldreansvar alene. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 21(3), 196-214. doi:10.18261/fab.21.3.4

Skjørten, K. (2021). Foreldretvister for lagmannsrettene – fordeling av barn mellom mor og far. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 95-114. doi:10.18261/issn.0809-9553-2021-02-02

Karlsen, M., & Karlsen, M., & Skjørten, K. (2019). Barns rett til beskyttelse i foreldretvister om samvær – hvilken innflytelse har Rt. 2013 s. 1329 hatt på lagmannsrettspraksis. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 17(1), 53-74. doi:10.18261/issn.0809-9553-2019-01-03

Skjørten, K. (2019). Samvær med tilsyn i saker etter barneloven. In K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 195-214). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019

Skjørten, K., & Sandberg, K. (2019). Children’s participation in Family Law proceedings. In M. Langford, M. Skivenes & K. H. Søvig (Eds.) Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? (pp. 300-331). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215031415-2019

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. In K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 13-29). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-01

Ravn, A. K. L., & Skjørten, K. (2016). Offentlig oppnevning av tilsynsperson i samværssaker etter barneloven [Child custody cases: Supervised visit-arrangements for children and parents] Norwegian only. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 14(2), 201-221. doi:10.18261/issn.0809-9553-2016-02-06

Skjørten, K. (2016). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse. In I. Ikdahl & V. B. Strand (Red.) Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier (pp. 167-182). Gyldendal Juridisk.

Skjørten, K. (2016). Normer i endring. Barns rettigheter og domstolspraksis i foreldretvister med påstander om vold. In R. Førde, M. Kjelland & U. Stridbeck (Red.) Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse (pp. 421-434). Gyldendal Juridisk.

Skjørten, K. (2016). Når samvær ikke er til barnets beste [The best interest of the child in custody cases with no contact between the child and one of the parents] Norwegian only. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 108-123). Universitetsforlaget.

Skjørten, K., Hauge, M. I., Langballe, Å., Schultz, J. H., & Øverlien, C. (2016). Å se det utsatte barnet [Discover the vulnerable child] Norwegian only. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 93-107). Universitetsforlaget.

Skjørten, K. (2014). Betydningen av etnisitet og kultur i foreldretvister om bosted og samvær. In A. Hellum & J. Köhler-Olsen (Red.) Like rettigheter – ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv (pp. 173-193). Gyldendal Juridisk.

Skjørten, K. (2013). Children’s voices in Norwegian Custody Cases. International Journal of Law, Policy and the Family, 27(3), 289-309.

Skjørten, K. (2010). Barns meninger om samvær. In A. T. Kjørholt (Red.) Barn som samfunnsborgere – til barnets beste? (pp. 89-110). Universitetsforlaget.

Skjørten, K. (2009). Partnervold blant eldre. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 6(2), 120-128.

Lidén, H., & Skjørten, K. (2007). Ungdom og delt bosted. Tidsskrift for ungdomsforskning, 7(2), 3-22.

Skjørten, K. (2007). Hva er det med menn som slår? In K. Storberget, B. Bråten, E. Rømming, K. Skjørten & A. Aas-Hansen (Red.) Bjørnen sover. Om vold i familien (pp. 84-87). Aschehoug & Co.

Skjørten, K. (2007). Noen tall. In K. Storberget, B. Bråten, E. Rømming, K. Skjørten & A. Aas-Hansen (Red.) Bjørnen sover. Om vold i familien (pp. 38-41). Aschehoug & Co.

Skjørten, K., & Barlindhaug, R. (2007). The involvement of children in decisions about shared residence. International Journal of Law, Policy and the Family, 21(3), 373-385.

Skjørten, K. (2005). Medieprisme på vold mot kvinner. Tidsskrift for kjønnsforskning(4), 4-20.

Skjørten, K. (2004). Forståelser av overgrep i barnefordelingssaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål(3-4), 150-171.

Skjørten, K. (2004). Kvinnemishandling – kunnskap og politikk. Kvinneforskning(3), 63-75.

Skjørten, K. (2000). Kjønnsperspektiv på vold. In R. Saur (Red.) Voldens ofre – vårt ansvar : rapport fra nordisk fag- og forskningskonferanse : arrangert av Kompetansesenter for voldsofferarbeid Oslo, 18 . og 19. november 1999. .

Skjørten, K. (1999). Kunnskap om voldens omfang i Norge og Norden. In J. Sundby (Red.) NOU 1999:13 Kvinners helse i Norge. .

Skjørten, K. (1996). Rettsoptimisme og seksualisert vold. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt(1-2).

Skjørten, K. (1995). Slå eller bli slått?: Om vold i velferdsstaten. In L. G. Lingås (Red.) Myten om velferdsstaten – 25 år etter (pp. 157-166). .

Skjørten, K. (1994). Problemer ved bruk av legalstrategi mot vold og seksuelle overgrep i familien. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 81(3), 280-294.

Skjørten, K. (1992). Uklare tall og teoretiske dilemmaer i forskning om kvinnemishandling. Nytt om Kvinneforskning, 16(4-5), 68-76.

Skjørten, K. (1990). Voldsopprettholdende mekanismer. In N. Christie (Red.) den urett som ikke rammer deg selv : festskrift til Anders Bratholm 70 år (pp. 393-400). Universitetsforlaget.

Skjørten, K. (1989). Ny bild av kvinnomisshandlare. Brottsfõrebyggande rådets tiddskrift Apropå, 15(1), 4.

Skjørten, K. (1988). Full kontroll eller avmektig raseri. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt, 16(1/2), 118-129.

Skjørten, K. (1988). Slå på ring.. Kirke og kultur, 311-322.

Skjørten, K. (1987). Navnet skjemmer ingen?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt, 15(3/4), 37-48.

Skjørten, K. (1986). Hva med mishandleren. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt, 14(2), 82-88.

Skjørten, K. (1986). Kvinnemishandling – to parter, to opplevelsesverdener. Fokus på familien, 14(4), 185-191.

Books and dissertations

K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak [Violence in close relationships – perspectives, consequences and measures] Norwegian only. Universitetsforlaget.

Skjørten, K., Barlindhaug, R., & Lidén, H. (2007). Delt bosted for barn. Gyldendal Akademisk.

K. Storberget, B. Bråten, E. Rømming, K. Skjørten & A. Aas-Hansen (Red.) (2007). Bjørnen sover. Om vold i familien. Aschehoug & Co.

Skjørten, K. (2005). Samlivsbrudd og barnefordeling. Gyldendal Akademisk.

Skjørten, K. (2002). Lov og rett mot familievold? Pax Forlag.

Skjørten, K. (1997). Kvinnomisshandel. Aktuella frågor i Norge. I Olsson og Wiklund: Våld mot kvinnor-. .

Skjørten, K. (1994). Voldsbilder i hverdagen. Om menns forståelse av kvinnemishandling. Pax Forlag.

Skjørten, K. (1993). Voldsbilder i hverdagen. Om menns forståelser av kvinnemishandling. (Dissertation).

Reports

Vorland, N., & Skjørten, K. (2017). Barn i krise: Samarbeidet mellom barnevern og politi. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2017).

Dyb, G., Glad, K. A., Hafstad, G. S., Holt, T., Myhre, M. C., Skjørten, K., Thoresen, S., Warp, S. K., & Hauge, M. I. (2016). Juridiske, etiske og metodiske problemstillinger ved gjennomføring av omfangsundersøkelser med barn og unge om vold og seksuelle overgrep. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2016).

Kruse, A. E., Strandmoen, J. F., & Skjørten, K. (2013). Menn som har begått voldtekt – en kunnskapsstatus [Men who have committed rape- a review.] Norwegian only.

Skjørten, K., & Paul, R. E. (2001). Konfliktfamilier, barn og samlivsbrudd. (HiO-rapport 1).

Skjørten, K. (2000). Aktiviser, loven og volden.

Skjørten, K., Bjørgo, T., & Olaussen, L. P. (1999). Forskning om vold.

Skjørten, K. (1997). A new start? A critical look at “cognitive skills”.

Skjørten, K. (Red.) (1997). Forskning om seksualisert vold : prosjektsammendrag. Norges forskningsråd.

Skjørten, K. (1995). Rettsoptimisme og seksualisert vold.

Other publications

Skjørten, K. (2021 June). Foreldretvister – barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep. Foredrag på Barne- og familiedirektoratet, digitalt seminar.

Skjørten, K. (2021 June). Foreldretvister – fordeling av barn mellom mor og far. Foredrag på fagmøte, digitalt seminar.

Skjørten, K. (2021 March). Foredrag om NOU 2020: 14, Ny barnelov. Foredrag på Nettverksmøte, digitalt seminar.

Skjørten, K. (2021 October). Utfall i foreldretvister for lagmannsrettene. Foredrag på seminar, Oslo.

Skjørten, K. (2020 December). Utfall i foreldretvister. Foredrag på Seminar, Oslo.

Skjørten, K. (2020 January). Foreldretvister – høring av barn og beskyttelse mot vold og overgrep. Foredrag på Gjesteforelesning ved barnevernlinjen, Oslo.

Skjørten, K. (2020 October). Foreldretvister – barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep. Foredrag på Seminar, Oslo.

Mørck, A. B., & Skjørten, K. (2019 September). Violence in Close relationships. A research programme at NKVTS and NOVA. Paper presented at European conference on domestic violence, Oslo.

Skjørten, K. (2019 December). Foreldretvister for lagmannsrettene. Foredrag på Barnelovutvalget, Oslo.

Skjørten, K. (2019 January). Vold/overgrep under samvær. Barns rett til medvirkning i domstolen. Foredrag på Fordypningsverksted, barnevernutdanningen, Oslo.

Skjørten, K. (2019 June). Analyse av større domsmateriale. Foredrag på Dommer som forskningsmateriale – perspektiver, tilnærminger, muligheter, Oslo.

Skjørten, K. (2019 September). Supervised contact. Paper presented at Eurocrim conference, Gent.

Skjørten, K., & Bakketeig, E. (2019 November). Voldsprogrammet ved NKVTS og NOVA. Foredrag på Istanbulkonvensjonen og voldsprogrammet, Oslo.

Skjørten, K., & Bakketeig, E. (2019 October). Vold i nære relasjoner. Fortid, nåtid og veien videre. Foredrag på Statssekretærutvalget – ny handlingsplan om vold i nære relasjoner, Oslo.

Skjørten, K., & Karlsen, M. (2019 September). Court considerations on risk of abuse in custody cases. Paper presented at Third European Conference on Domestic Violence, Oslo.

Skjørten, K., & Sandberg, K. (2019 March). Barns deltakelse. Foredrag på Boklansering Child rights in Norway: An implementation paradox?, Professorboligen, Det juridiske fakultet, UiO.

Kaldal, A., Norlèn, A., Øverlien, C., Stang, E. G., & Skjørten, K. (2019). Domstolar får inte blunda för barns rätt att bli hörd. Svenska dagbladet.

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (2019). Forord. In K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 11-12). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-00

Skjørten, K. (2018 May). Hva var tenkt i krisesentrenes oppstartsfase? Hva var et godt krisesentertilbud da?. Foredrag på Oslo Krisesenter 40 år, Litteraturhuset, Oslo.

Skjørten, K. (2018 October). Barn i rettsvesenet. Foredrag på seminar, Oslo.

Øverlien, C., Hafstad, G. S., Myhre, M. C., & Skjørten, K. (2018). Barnevern: Norge mot verden. Dagbladet, 30-31.

Mørck, A. B., & Skjørten, K. (2017 September). Violence in Close relationships. A Research programme. Paper presented at II ECDV Conference, Porto.

Skjørten, K. (2017 February). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis. Foredrag på Fordypningsverksted: Barnevern og foreldrekonflikter, Oslo.

Skjørten, K. (2017 January). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis. Foredrag på Fordypningsverksted: Barnevern og foreldrekonflikter, Oslo.

Skjørten, K. (2017 March). Foreldretvister og barns rettigheter. Foredrag på Fagmøte, Oslo.

Skjørten, K. (2017 March). Foreldretvister og barns rettigheter. Foredrag på Seminar Bufdir, Oslo.

Skjørten, K. (2017 March). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse. Foredrag på Instituttlunsj, Universitetet i Oslo.

Skjørten, K. (2017 October). Barn som lever i konfliktfylte familierelasjoner. Foredrag på Oktoberseminaret om psykisk helse for barn og unge, Solstrand hotell og bad.

Skjørten, K. (2017 October). Foreldretvister – høring av barn og beskyttelse mot vold og overgrep. Foredrag på Fra kunnskap til praksis i krisesentertilbudet. Krisesenterkonferansen 2017, Oslo.

Skjørten, K. (2017 September). Supervised contact arrangements in custody cases. Paper presented at II ECDV Conferance, Porto.

Skjørten, K., & Vorland, N. (2017 November). Presentasjon av forskningsrapporten Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi. Foredrag på Samarbeidsseminar for politiet, barneverntjenesten og barnevernvaktene i Romeriket – Øst Politidistrikt, Quality Hotel Olavsgaard, Romeriket.

Vorland, N., & Skjørten, K. (2017 April). Rapportlansering Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi. Foredrag på Frokostseminar, Oslo.

Vorland, N., & Skjørten, K. (2017 May). Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi. Foredrag på Seminar, Oslo.

Vorland, N., & Skjørten, K. (2017 September). Cooperation between police and social workers in acute crisis after Family violence when children are involved. Paper presented at II ECDV Conference, Porto.

Skjørten, K. (2016 December). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse. Foredrag på Avdelingsseminar, Oslo.

Skjørten, K. (2016 February). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis. Foredrag på Fordypningsverksted: Barnevern og foreldrekonflikter, Oslo.

Skjørten, K. (2016 January). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis. Foredrag på Fordypningsverksted: Barnevern og foreldrekonflikter, Oslo.

Skjørten, K. (2016 May). Delt bosted for barn. Foredrag på Seminar om likestilt foreldreskap med fokus på delt bosted for barn, Oslo.

Skjørten, K. (2016 May). Normer i endring – foreldretvister og barns rettigheter. Foredrag på Den 9. nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, Stockholm.

Skjørten, K. (2016 November). Barns rett til å bli hørt i foreldretvister. Foredrag på Barnets stemme i foreldretvister. Domstolsadministrasjonen, Clarion Hotel, Gardermone.

Skjørten, K. (2016 October). Barns rett til å bli hørt i foreldretvister. Foredrag på Barnets stemme i foreldretvister ved domstolen, Thon hotell Oslofjord.

Skjørten, K. (2015 June). From near-invisible to the limelight? Children’s voices in Norwegian custody cases. Paper presented at Law and Society in the 21. Century, Oslo.

Skjørten, K. (2015 March). Domestic violence. Paper presented at Criminological perspectives on gender, sexuality and violence, Oslo.

Skjørten, K. (2015 March). Etnisitet og kultur som tema i foreldretvister. Foredrag på Boklansering Gyldendal Forlag, Oslo.

Skjørten, K. (2015 May). Foreldretvister. Foredrag på seminar, Oslo.

Skjørten, K. (2015 November). Barns rett til å bli hørt i foreldretvister. Foredrag på Barnerettsdagen 2015, Oslo.

Skjørten, K. (2015 September). The best interest of the child in custody cases with allegations about family violence. Paper presented at European Conference on Domestic Violence, Belfast.

Skjørten, K. (2015 September). The best interest of the child in custody cases With allegations about violence. Paper presented at European conference on domestic violence, Belfast.

Skjørten, K. (2014 April). Domestic violence. Paper presented at Criminologican perspectives on gender, sexuality and violence, Oslo.

Skjørten, K. (2014 December). Barnefordelingssaker 1998-2012. Høring av barn, vektlegging av barns synspunkter, påstander om vold og overgrep og hensynet til etnisitet og kultur. Foredrag på Seksjonsmøte NKVTS, Oslo.

Skjørten, K. (2014 December). Foreldretvister om bosted og samvær. Høring av barn, vektlegging av barns synspunkter, påstander om vold og overgrep, og hensyn til etnisitet og kultur. Foredrag på Fagseminar RVTS-midt, Trondheim, Trondheim.

Skjørten, K. (2014 January). Barnelov, rettspraksis og samvær. Foredrag på Temadag om samvær mellom barn og foreldre i voldssaker, Bergen.

Skjørten, K. (2014 October). Barnets beste – klart svar?. Foredrag på Konferansen Den viktige stemmen, Litteraturhuset, Oslo.

Skjørten, K. (2014 October). Påstander om vold og overgrep mot barn. Hva legger retten til grunn, og hva er barnets beste. Foredrag på Kurs for medisin, Oslo.

Skjørten, K. (2014 September). Barns rett til å bli hørt, endringer i barneloven og rettspraksis i foreldretvister med påstander om vold, når samvær ikke er til barnets beste, betydningen av etnisitet og kultur i foreldretvister om bosted og samvær. Foredrag på Avdelingsmøte Seksjon for barne- og familierett, Oslo.

Skjørten, K. (2014). Dialog om vold. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt(4), 107-109.

Skjørten, K. (2014). Foreldretvister – og økt vektlegging av barns synspunkter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 12(2).

Skjørten, K. (2013 December). Høring av barn og påstander om vold i barnefordelingssaker. Foredrag på Fagseminar, Barne- likestillings og diskrimineringsdepartementet.

Skjørten, K. (2013 October). Barneloven og rettspraksis. Foredrag på Instituttlunsj, Juridisk fakultet, UiO.

Skjørten, K. (2013 September). Normer i endring? Barns rettigheter og domstolspraksis i barnefordelingssaker med påstander om vold. Foredrag på Hva vet vi om barn og unge utsatt for vold og traumer? Muligheter, utfordringer og veien videre, Felix konferanse senter, Oslo.

Skjørten, K., Kruse, A. E., & Strandmoen, J. F. (2013 May). Lansering av kunnskapsstatus om voldtekt. Foredrag på Frokostseminar, NKVTS, Oslo.

Skjørten, K. (2012 August). Barnefordeling og samvær: Høring av barn. Foredrag på Avslutningsseminar for prosjektet “Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og rettspraksis og for forholdet mellom barn, foreldre og staten.

Skjørten, K. (2012 December). En dialog med Kristin S i 1987. Foredrag på 25 års jubileumskonferanse Alternativ til vold, Oslo.

Skjørten, K. (2012 January). Begreper og forståelsesmåter i voldsfeltet. Foredrag på Ekspertkonferanse, Oslo.

Skjørten, K. (2012 June). Barnekonvensjonen og barns rettigheter. Foredrag på Forskermøte hos statsråden, Oslo.

Skjørten, K. (2012 May). Barnefordelingssaker. Foredrag på Nationellt centrum för kvinnofrid/NKVTS, Oslo.

Skjørten, K. (2012 May). Barneloven, omsorgssvikt og vold. Foredrag på Den 7. Nordiske konferansen om barnemishandling og omsorgssvikt, Bergen.

Skjørten, K. (2012 September). Betydningen av etnisitet og kultur i barnefordelingssaker. Foredrag på Rettigheter, indivier, kultur og samfunn (RIKS), Oslo, Juridisk Fakultet.

Skjørten, K. (2012 September). Custody cases and children exposed to family violence. Paper presented at 12th Annual Conference of the European Society of Criminology: Criminology in the 21st Century, Bilbao.

Skjørten, K. (2009 September). Instituttlunsj: Ny professor II ved IOR. Foredrag på Instituttlunsj.

Skjørten, K. (2007 January). Gode erfaringer med delt bosted. Foredrag på Lansering av bok, Oslo.

Skjørten, K. (2007 January). Stop Domestic Violence. Paper presented at Stop Domestic violence – seminar, Riksdagen, Helsinki.

Skjørten, K. (2001). Rethinking violence against women. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 88(2).

Skjørten, K. (1993). Menn som slår. Ergoterapeuten(8).

Skjørten, K. (1992). Gadevold – overfald eller sammenfald. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Skjørten, K. (1991). Women, Policing and Male Violence: International Perspective. International Criminal Justice Review, 1.

Skjørten, K. (1990). Gud og Hver Mann. Seksualisert vold som kulturell arena for å skape kjønn. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.

Skjørten, K. (1989). Retsløs? Flygtning i sitt eget land. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt, 17(1), 81-84.

Skjørten, K. (1988). Når makt blir vold – en analyse av seksualisert vold i parforhold. (K-serien. Insitutt for kriminologi og rettssosiologi nr 4-88). (Master’s thesis).

Skjørten, K. (1986). Daniel Jay Sonkin, Ph.D., Del Martin, Leonore E. A. Walker, Ed. D. The Male Batterer. A Treatment Approach. Springer Publishing Company. Inc. New York 1985. Fokus på familien, 14(2), 93-94.

Press Photos