Skyberg, L. F. (2007 October). Muntlighets- og umiddelbarhetsprinsippet som utgangspunkt for bevisførsel og bevisbedømmelse. Foredrag på Fagmøte, UiO.