Tema: Vold og overgrep

Vold i nære relasjoner – Forskningsprogram ved NKVTS 2019-2024

I Voldsprogrammet 2019–2024 ønsker NKVTS å utdype kunnskapen om hvordan vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep virker inn på ulike grupper i samfunnet.

 
2019 Dette forskningsprogrammet er pågående 2024

Forskningsprogramleder

  • Dyb, Grete

    Dyb, Grete

    Forsker I / Professor, UiO / dr. med.

    Vis profil

Forskningsprogramdeltakere

Hovedmål

De fem prosjektene tar utgangspunkt i Voldsprogrammet 2014–2019 og i tidligere studier fra NKVTS. Dermed kan vi stille nye spørsmål på grunnlag av våre tidligere forskningsfunn, og på den måten bidra til å fylle kunnskapshull som finnes på forskningsfeltet vold i nære relasjoner. Programmet har tre hovedsatsninger:

1. Vold og overgrep i et befolkningsperspektiv, Omfangsundersøkelsen 2020

For å forebygge og bekjempe vold og overgrep, trenger vi kunnskap om forekomst, risikofaktorer og potensielle konsekvenser. Omfangsundersøkelsen 2020 vil måle omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen. Den vil også se på risiko- og beskyttelsesfaktorer for å utvikle problemer som kan følge det å være utsatt for vold.

2. Seksuell vold

Seksuell vold i unges nære relasjoner – utsatte, utøver og institusjonelle rammer
Hvordan erfares, forstås og håndteres de uklare grensene mellom seksuell vold og andre grenseoverskridelser i unges nære relasjoner? Denne studien vil undersøke hva den uklare forståelsen fører til både for ungdommene og i de institusjonene som skal se, forbygge og håndtere volden.

TRUST – Trust after Sexual Trauma
Forskerne vil undersøke erfaringer med, og tillit til, samfunnsinstitusjoner etter voldtekt, og hvilken betydning dette har for de utsattes videre utvikling. Studien vil undersøke sammenhenger mellom aspekter ved den kriminelle handlingen, erfaringer med ulike hjelpeinstanser (både rettslig, helsemessig og sosialt) og deltakernes helse og funksjonsnivå.

3. Vold i parforhold og andre nære relasjoner

Vold i parforhold, kjønn, likestilling og makt
Dette prosjektet viderefører forskningen på vold i parforhold, kjønn, likestilling og makt fra foregående programperiode. Prosjektet vil analysere sentrale teoretiske og metodologiske utfordringer for å forstå og forske på vold, kjønn og makt. Det vil ha et særlig fokus på seksuell og reproduktiv vold i parforhold, og voldsutsatte mødres situasjon.

Vold i nære relasjoner i samiske samfunn

Personer med samisk bakgrunn, og særlig samiske kvinner, rapporterer om mer utsatthet for vold og seksuelle overgrep enn personer med ikke-samisk bakgrunn. Denne studien skal gi kunnskap både om utsatte og utøvere. Studien skal også se på de utsattes tilgang til rettferdighet og tilpassede hjelpetjenester.

Forankring i Istanbul-konvensjonen

Vi er i det nye programmet opptatt av å få mer dyptgående kvantitativ og kvalitativ kunnskap om fenomener som inngår i paraplybegrepet vold i nære relasjoner, både fra et utsatt- og utøverperspektiv. I flere prosjekter, og fra ulike perspektiver, vil vi belyse hvilken betydning kjønn, alder og minoritetstilhørighet har for det å bli utsatt for vold. Vi spør også om forhold til hjelpetiltak og samfunnsinstitusjoner.

Forståelsesrammen for vold i nære relasjoner utvides og nyanseres ved inklusjon av digital vold (vold utført ved bruk av mobiltelefoner og/eller digitale medier). Forskningsprogrammet vil som helhet ha et sterkt fokus på hvilken betydning responser fra samfunnets institusjoner, hjelpetiltak og det sosiale nettverket, har for de voldsutsatte.

Programmet har tydelig forankring i Europarådets konvensjon om forebygging og motarbeiding av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbul-konvensjonen). Forskningsprogrammet inneholder nye datainnsamlinger, men vil også benytte allerede innsamlede data og legge vekt på samarbeid på tvers av de enkelte prosjektene.

Pågående prosjekter

Publikasjoner

Bang-Olsen, I., Bang-Olsen, I., Bjørnholt, M., Hauge, M. I., & Kiamenesh, P.Kiamanesh, P. (2022). Voldsutsatte kvinners oppbruddsprosesser. Fokus på familien, 50(3), 234-252. doi:10.18261/fokus.50.3.5

(Eds.) (2021). Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. Routledge.

Bjørnholt, M. (2021). Domestic violence and abuse through a feminist lens. In J. Devaney, C. Bradbury-Jones, S. Holt, R. Macy & C. Øverlien (Eds.) The Routledge International Handbook of Domestic Violence and Abuse. Routledge.

Bjørnholt, M. (2021). I skyggen av likestillingen: Voldsutsatte mødre i Norge. Norsk sosiologisk tidsskrift, 5(6). doi:10.18261/issn.2535-2512-2021-06-04

Bjørnholt, M., & Rosten, M. (2021). Male victims of violence and men’s rights struggles: a perfect match? In L. Gottzén, M. Bjørnholt & F. Boonzaier (Eds.) Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. Routledge.

Gottzén, L., Bjørnholt, M., & Boonzaier, F. (2021). What has masculinity to do with intimate partner violence? In L. Gottzén, M. Bjørnholt & F. Boonzaier (Eds.) Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. Routledge.

Bjørnholt, M. (2020). Vold, kjærlighet og makt i likestillingslandet. I A. Bredal, H. Eggebø & A. Eriksen (Red.) Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge (s. 31-46). Cappelen Damm Akademisk. doi:10.23865/noasp.99.ch2

Hold deg oppdatert med dette forskningsprogrammet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater