Seminarer og arrangementer

Frokostseminar: Vold og overgrep mot eldre personer i Norge

Arrangementet ble avholdt Fredag 8. desember klokka 9.00-10.30

Vold og overgrep skjer også blant eldre. Hvor mange er det som utsettes? Hvordan vurderer eldre som er utsatt for vold, sin egen helse? Dette er tema i rapporten vi lanserer 8. desember.

8. desember

Denne rapporten beskriver resultatene fra den første nasjonale forekomstundersøkelsen om personlig trygghet og livskvalitet blant eldre kvinner og menn i Norge. Sentrale spørsmål i rapporten er:

  • Hvor stor er forekomsten av vold og overgrep etter at den voldsutsatte har fylt 65? Hvor stor er forekomsten det siste året?
  • Hvor mange av dem som har svart på undersøkelsen, oppgir at de var utsatt for alvorlig fysisk vold eller alvorlige seksuelle overgrep tidligere i livet?
  • I hvor stor grad forteller de voldsutsatte om sin situasjon, og tar de kontakt med hjelpeapparat og rettsvesen?
  • Hvordan bedømmer den utsatte sin egen helse og livskvalitet?

Dette prosjektet inngår som en del av NKVTS sitt forskningsprogram om vold i nære relasjoner som ble igangsatt på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Agenda for møtet:

Kl. 8.30-9.00: Registrering og servering av lett frokost

Kl. 9.00-9.05: Direktør Inger Elise Birkeland ønsker velkommen

Kl. 9.05-9.15: Statssekretær Vidar Brein-Karlsen mottar rapporten og har ordet

Kl. 9.15-10.00: Astrid Sandmoe og Ole Kristian Hjemdal presenterer rapporten

Kl. 10.00-10.30: Spørsmål fra salen

Forskerne