Seminarer og arrangementer

Vold, overgrep og sårbarhet

Arrangementet ble avholdt Torsdag den 8. juni kl 14.00 - 16.00

Voldsprogrammet NKVTS: Martha Albertson Fineman holder torsdag den 8. juni seminar på NKVTS om sårbarhetstilnærmingens relevans for forskning på vold og overgrep.

Arrangementet er åpent for alle interesserte og gratis, men vi ber om påmelding via skjema nederst på siden.

En institusjonell tilnærming til sårbarhet

Voldsprogrammet NKVTS har invitert Martha Albertson Fineman for å snakke om hva hennes sårbarhetstilnærming kan tilføre forskning på vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Mens det er vanlig å se på ofre for vold og voldtekt som sårbare, og peke ut ulike grupper som særlig sårbare, som kvinner, minoriteter, barn, og marginaliserte grupper (for eksempel rusmisbrukere, prostituerte) utfordrer sårbarhetstilnærmingen oss til å undersøke hvordan vold og overgrep skapes i konkrete institusjonelle sammenhenger og hvordan bestemte kulturelle og rettslige betingelser bidrar til å muliggjøre og legitimere – og yte motstand mot, vold og overgrep i bestemte sammenhenger.

Universell sårbarhet

Det er i dag flere forskningsmiljøer og forskere som er opptatt av sårbarhet og som bruker sårbarhetsbegrepet på ulike og ikke nødvendigvis kompatible måter (som Don Kulick, Martha Nussbaum, Nancy Fraser, Judith Butler). Martha Albertson Finemans sårbarhetstilnærming er en videreutvikling av hennes mangeårige arbeid innen feministisk rettsteori og hennes teoretiseringer av forholdet mellom familie, omsorg og stat.

Hvem er Fineman?

Martha Albertson Fineman er en verdenskjent pioner i feministisk rettsteori. Hun har gitt viktige bidrag til teoretisering av omsorg, avhengighet, likestilling og rettferdighet i fire tiår. Fineman leder i dag «The Vulnerablility and Human Condition Initiative» ved Emory University, som er del av en større internasjonal utforsking av forholdet mellom staten (i vid forstand) og individer og hvordan fremme rettferdighet og resiliens med utgangspunkt i felles sårbarhet som grunnpremiss for menneskelig eksistens og sameksistens. Sårbarhetstilnærmingen kan gi et nytt perspektiv på utsatthet og  organiseringen av samfunnet og hjelpeapparat.

Mer om sårbarhetsteorien

Martha Finemans sårbarhetsteori tar som utgangspunkt at sårbarhet er en felles og konstant grunnbetingelse for vår eksistens.  Hun posisjonerer seg imot forestillingen om sårbarhet som en beklagelig mangel som mennesker kan forsvares mot, eller noe som bare gjelder nærmere definerte ”sårbare grupper” med tilhørende stigmatisering, og utfordrer oss til i stedet for å fokusere på de institusjonelle sammenhenger som skaper og modifiserer ulikhet.

Samtidig som sårbarhet er en universell grunnbetingelse for alle mennesker (og våre samfunnsskapte institusjoner, andre arter, samt kloden vi lever på) er vi som individer og grupper ulikt utrustet og posisjonert i samfunnet og har ulik tilgang til samfunnsskapte ressurser for å håndtere vår sårbarhet. Sårbarhetstilnærmingen har også en familielikhet med andre forsøk på å beskrive flerdimensjonal diskriminering (interseksjonalitet), men en viktig forskjell er at sårbarhetstilnærmingen ikke tar utgangspunkt i identiteter, men konsentrerer seg om ressurser og fordeling og hvordan de fordeles gjennom samfunnets institusjoner.

Har du ikke anledning til å komme? Ikke fortvil, seminaret strømmes.

Seminaret holdes i regi av Vold i nære relasjoner – Forskningsprogram ved NKVTS 2014-2019.

Andre forskere

  • Martha Albertson Fineman

    Martha Albertson Fineman

    Robert W. Woodruff Professor of Law

    Vis profil

Har du spørsmål?

Vold, overgrep og sårbarhet
Kontakt Margunn Bjørnholt
Forsker I