Strek

NB! Innholdet i veilederen ble sist revidert og oppdatert i august 2017. Endringer i lov- og regelverk samt mht. organisering av tiltak, tjenester etc. kan ha skjedd etter den tid.

 

Forarbeid


Initiativ og forankring

Beslutning


Forarbeid er aktivitetene som foregår fra ideen om en handlingsplan først er lansert og fram til aktiv planlegging er i gang. 

Om initiativet kommer fra politisk/administrativ ledelse vil ofte prosessen komme i gang raskt og en kan gå videre i dette oppsettet. Om initiativet kommer fra ansatte i kommunen eller frivillig organisasjon vil første del av prosessen være å sikre en beslutning fra politisk/administrativ ledelse til å gå videre i planleggingen. 

Argumentasjonen for en plan kan baseres på behovet for en samordning av de ulike tjenestene som kan møte vold og seksuelle overgrep. Den nye krisesenterlova pålegger kommunene ansvaret for at kvinner, menn og barn utsatt for vold skal få et faglig godt nok tilbud. For at et faglig godt nok tilbud skal kunne dokumenteres må det foreligge eksplisitte mål og virkemiddel for de ulike tjenestene i kommunen der vold kan oppdages. En kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner vil dermed være et viktig grunnlag for at kommunen kan gi en slik dokumentasjon.

For enkelte kommuner kan det være hensiktsmessig å søke råd om planarbeid hos kommuner som har mer erfaring med planprosesser. Dette er også oppgaver som Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har erfaring med og de bistår gjerne med sin kompetanse.

Initiativ og forankring

Initiativ til å lage en kommunal handlingsplan kan tas av hvem som helst i kommunen.

Hvis det er kommunens ledelse som selv tar initiativ til å utarbeide en kommunal handlingsplan vil prosedyrene fram til å gjøre et vedtak være godt kjent. Utfordringen kan da ligge i å forankre arbeidet i ulike tjenestenivåer i hjelpeapparatet, i faggrupper og organisasjoner. Dette er sentralt for at ansatte i ulike tjenester skal kunne se nytten av å ha en plan og kunne bruke den aktivt. 

Om initiativtakeren selv ikke er aktiv i politiske prosesser eller deltar i beslutninger i kommunen vil det være klokt å finne alliansepartnere som har innsikt i hva som må til for å nå gjennom med forslag. Det er alltid en fordel å være godt forberedt. Hvilke instanser og faggrupper som bør involveres i utarbeidelse av en plan bør tenkes gjennom som en del av forslaget (se også målgrupper).

Beslutning

Når kommunen gjør et vedtak om å lage handlingsplan er et første viktig trinn nådd.

Vedtaket bør inneholde et mandat, forslag til prosjektgruppe og eventuelt prosjektleder, tidsplan, budsjett og ramme for bruk av arbeidstid for dem som deltar i arbeidsprosessen.​

Tomt