Hva går Trinnvis TF-CBT ut på?

Her gir vi en kortfattet beskrivelse av hvordan et typisk behandlingsløp med Trinnvis traumefokusert kognitiv atferdsterapi (Trinnvis-TF-CBT) ser ut.

Trinnvis behandling av traumerelaterte plager

Trinnvis TF-CBT kan benyttes til å behandle ulike typer traumer hos barn. Det som er avgjørende for om metoden passer er barnets symptombilde og om barnet har en nær omsorgsperson som kan bistå gjennom et behandlingsløp.

Illustrasjon av forløpstrinnene:

Et typisk behandlingsløp med Trinnvis TF-CBT

Et typisk behandlingsløp i Trinnvis TF-CBT går over ca. 12-15 uker. De første 6-9 ukene består av 3 møter mellom terapeuten, barnet og omsorgspersonen. I tillegg skal det gjennomføres to ukentlige timer med samtale- og mestringsøvelser knyttet til traumet. Disse øvelsene utføres hjemme.

En arbeidsbok (oversatt fra engelsk) har blitt utviklet som guide for øvelsene. Øvelsene fokuserer på avspenning og stresshåndtering, prosessering av tanker og minner knyttet til traumehendelsen og på forbindelsen mellom tanker, følelser og atferd.

Ved bedring i barnets symptombilde, utgjør de påfølgende 6 ukene en vedlikeholdsfase. I denne fasen fortsetter barnet og omsorgspersonen med en del av øvelsene de fant nyttige og finner tid til å gjøre hyggelige aktiviteter sammen. Etter vedlikeholdsfasen gjør terapeuten en ny vurdering av barnet og det avgjøres om behandlingen kan avsluttes eller om videre tilbud er hensiktsmessig. BUP har en backup-funksjon som sikrer kontinuitet ved behov for mer intensiv behandling.

Etter fullført behandling med Trinnvis TF-CBT, vil barnet og omsorgspersonen bli fulgt opp etter 3-4 måneder for å undersøke om behandlingseffekten vedvarer.

 

Tilbake til hovedsiden.