Strek
Med forarbeid menes her de aktivitetene som forgår fra ideen om en handlingsplan først er lansert og fram til den aktive planleggingen er i gang. 

Om initiativet kommer fra politisk/administrativ ledelse vil ofte prosessen komme i gang raskt og en kan gå videre i dette oppsettet. Om initiativet kommer fra ansatte i kommunen eller frivillig organisasjon vil første del av prosessen være å sikre en beslutning fra politisk/administrativ ledelse til å gå videre i planleggingen. 

Argumentasjonen for en plan kan baseres på behovet for en samordning av de ulike tjenestene som kan møte vold og seksuelle overgrep. Den nye krisesenterlova pålegger kommunene ansvaret for at kvinner, menn og barn utsatt for vold skal få et faglig godt nok tilbud. For at et faglig godt nok tilbud skal kunne dokumenteres må det foreligge eksplisitte mål og virkemiddel for de ulike tjenestene i kommunen der vold kan oppdages. En kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner vil dermed være et viktig grunnlag for at kommunen kan gi en slik dokumentasjon.

For enkelte kommuner kan det være hensiktsmessig å søke råd om planarbeid hos kommuner som har mer erfaring med planprosesser. Dette er også oppgaver som Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har erfaring med og de bistår gjerne med sin kompetanse.​

Tomt