Bjørnholt, M. (2022 September). Voldsutsatte mødres møter med hjelpeapparatet: Systemsvikt og ugyldiggjøring. Foredrag på Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner.