Kiil, M. A. (2008 May). Feltarbeidet: et vindu mot verden. Foredrag på Fagdag, Universitetet i Tromsø.