Tjersland, O. A. (2001). To "likeverdige " hjem - til beste for hvem. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).