Topic: Violence and abuse

Hermansen, T. K., & Augusti, E. M. (2021). Samspill mellom emosjoner og kognisjon i barns utvikling. In C. K. Tamnes (Red.) Nevrokognitiv utviklingspsykologi (pp. 172-192). Gyldendal Akademisk.

The Researchers