Implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD hos voksne i klinikk: Oppsummering av pilotprosjekt

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har fra mai 2016 til mai 2017 gjennomført et pilotprosjekt om implementering av kunnskapsbasert behandling for posttraumatisk stresslidelse hos voksne i spesialisthelsetjenesten.

Prosjektet har søkt å danne et kunnskapsgrunnlag for en slik implementering og undersøke hvorvidt det er gjennomførbart. Siktemålet er en fremtidig nasjonal implementering.

I løpet av prosjektperioden har det blitt gjennomført en klinisk utprøving ved to distriktspsykiatriske sentre (DPS). Behandlere har fått opplæring i evidensbasert behandling av PTSD og det har blitt systematisk samlet inn data på behandlingsforløp og implementering.

Prosjektet har også kartlagt eksisterende traumebehandlingstilbud gjennom systematiske intervjuer med ledere i tjenestene. Videre har kunnskapsgrunnlaget blitt undersøkt gjennom erfaringsinnhenting fra nasjonale og internasjonale implementeringsprosjekter av traumebehandling.

Klinisk utprøving viser at det er interesse og behov for evidensbaserte metoder for behandling av PTSD i tjenestene og at behandlere kan gjennomføre metodene etter opplæring. Det er imidlertid utfordringer knyttet til organisering og opplæring. Dette understøttes av nasjonale og internasjonale erfaringer som viser at implementering er gjennomførbar, men at det er barrierer som må håndteres. Særlig kan usikkerhet knyttet til om pasientene tåler eksponerende behandling og metodenes anvendbarhet ved komplekse tilstander redusere bruk av evidensbasert behandling. Høyt arbeidspress og manglende tilrettelegging i tjenestene er også hindringer.

Kartleggingen av det eksisterende spesialiserte traumebehandlingstilbudet er svært variert og det kan virke tilfeldig hvor kompetansen og tilbudet finnes. Denne variasjonen i tjenestetilbudet antyder viktigheten av videre implementering.

Ut i fra resultater fra pilotprosjektet konkluderer vi med at videre implementering er mulig og ønskelig. Utprøving i klinikk har gitt oss erfaringer om viktige tilpasninger som bør gjøres i det videre arbeidet. For videre utvidet implementering foreslår vi samarbeidsformer med andre kompetansesentre og opplæringsmiljøer, samt utprøving av målrettede implementeringstiltak.