nkvts bilde av jenter

Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Flyktninger og asylsøkere kommer fra krigsherjede land eller land der forfølgelse og brudd på menneskerettighetene gjør at mennesker må flykte for å berge livet.

For enslige mindreårige, barn og unge under 18 år som søker asyl i Norge uten følge av sine foreldre eller andre med formelt foreldreansvar, er også omsorgspersoners bortgang en anledning for flukten.

De som søker tilflukt her i landet møter en rekke utfordringer knyttet til separasjon, tap og traumatiske hendelser fra før og under flukten. I tillegg kommer eksilrelatert stress frembrakt av usikkerheten i asylfasen, samt kravene til det nye livet i et ukjent samfunn.

Flyktninger kan ha vært utsatt for tortur og vold samt potensielt traumatiske hendelser i flere perioder i sitt liv. Noen har kanskje også traumatiserte foreldre. Slike opplevelser fører til at en del av dem utvikler posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Det noe kan vanskeliggjøre deres fungering i hverdagen på ulike måter.

I vår forskning studerer vi blant annet hvilke forhold som har sammenheng med graden av psykiske helseproblemer og ulike livs- og utviklingsforløp. Vi forsker både på voksne og barn med flyktningbakgrunn. Vi jobber med kartleggings-, forebyggings-, intervensjons- og behandlingsstudier. Vi har også kvalitative studier som fokuserer på flyktningers tilpasning og inkludering i det norske samfunnet.

Enslige mindreårige flyktninger

Flere studier har et spesielt fokus på enslige mindreårige flyktninger. Vi har studier både i mottaksfasen og etter bosetting i en kommune, når asylsøknaden deres er godkjent og de er innvilget oppholdstillatelse i Norge. Andre studier er rettet mot unge flyktninger generelt, enten de kommer alene eller med familien sin. Disse studiene omhandler deres erfaringer med en oppvekst i eksil, spesielt med tanke på skolegang. Studiene inkluderer både de unges perspektiver og hva betydningsfulle voksne (f.eks. lærere og omsorgspersoner) mener om hvordan unge flyktningers behov best kan ivaretas.

Internasjonale nettverk

NKVTS samarbeider med nasjonale og internasjonale forskere og forskningsmiljøer i å utvikle og gjennomføre flyktningforskning. Tidligere har vi tatt initiativ til etablering av forskernettverket NordURM (Nordic Network for Research Cooperation on Unaccompanied Refugee Minors). Samarbeidet i dette nettverket har resultert i forskningsprosjektet CAGE- Coming of Age in Exile. Det prosjektet ser  nærmere på unge flyktningers oppvekstsbetingelser og velvære i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Psykososial støtte for flyktninger

NKVTS har laget ressurssider for psykososial støtte til flyktninger. Der legger vi fortløpende ut råd og ressurser som skal være til hjelp for de som jobber med flyktninger i kommuner, i mottak, skole og barnehager, og helse- og omsorgstjenester.

Psykososial støtte for flyktninger.

 

Pågående prosjekter

Se alle pågående prosjekter

Rapporter

Se alle rapporter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Vis alle artikler og bokkapitler

Bøker og avhandlinger

Se alle bøker og avhandlinger

Andre publikasjoner

Se alle andre publikasjoner

Seminarer og arrangementer

  1. 6.-7. mai 2024. Onsdag 8. mai arrangeres det workshops fra klokken 9-14.

Forskerne

Se flere forskere