nkvts bilde av hender

Katastrofer, terror og stressmestring

Mennesker har til alle tider vært utsatt for hendelser som krig, ulykker og katastrofer. Kunnskap om hvordan mennesker reagerer under slike forhold og hvilke konsekvenser dette kan få for liv og helse, er viktig.

Ved NKVTS drives det omfattende forskning der vi belyser hvordan mennesker mestrer kriser, ulykker og katastrofer, hvilke reaksjoner som er vanlige etter slike hendelser og hvilke konsekvenser ulike opplevelser og mestringsstrategier kan få for livskvalitet og helse. Vi forsker på hva som bidrar til å fremme god psykisk helse etter alvorlige hendelser.

Her kan du lese om psykologisk førstehjelp etter ulykker, terroranslag og katastrofer.

Hvem forsker vi på?

Forskningen omfatter den som rammes, familien, arbeidsplassen og det sosiale nettverket. Vi er opptatt av hvordan egenmestring og samspillet med omgivelsene hemmer eller fremmer motstandsevnen overfor traumatiserende hendelser. Vi er opptatt av dem som rammes, og når og hvordan bistand fra offentlig krisearbeid eller helsevesen best kan hjelpe den som rammes å gjenoppta og mestre et normalt liv.

Vi forsøker å forvalte kunnskap om forebygging og behandling av traumatiske stresslidelser gjennom egen forskning, gjennom å studere andres forskningsarbeider og gjennom å følge med på erfaringer som gjøres blant dem som arbeider med krisearbeid i praksis. Vi har bidratt i et samarbeid om Helsedirektoratets veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. Vi har også bistått myndighetene med rådgivning i krise- eller katastrofesituasjoner. Vi driver undervisning og annen kunnskapsformidling til studenter, fagfolk og befolkningen generelt.

Tverrfaglig samarbeid

Katastrofer, ulykker og terror følger ingen nasjonale grenser, og samarbeid er viktig for å kunne dra nytte av andres kunnskap og erfaringer. Våre fagfolk samarbeider med andre forskere og miljøer både nasjonalt og internasjonalt.  Vi jobber tverrfaglig og forsøker å nærme oss kriser, ulykker og katastrofer fra flere synsvinkler og fagområder. Samarbeid med de rammede og deres familier hjelper oss å ivareta perspektivene til dem det gjelder mest.

Vi har to større forskningsprogram om katastrofer, terror og stressmestring: på konsekvenser av terrorangrepet 22.juli og på tsunamikatastrofen i Sørøst-Asia i 2004.

Pågående prosjekter

Se alle pågående prosjekter

Rapporter

Se alle rapporter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Vis alle artikler og bokkapitler

Bøker og avhandlinger

Se alle bøker og avhandlinger

Andre publikasjoner

Se alle andre publikasjoner

Seminarer og arrangementer

  1. 12.-16. august

Forskerne

Se flere forskere