Om oss

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

Vår visjon:

Et bedre liv for berørte av vold og traumer

Senteret er internasjonalt orientert og utvikler kunnskap på et internasjonalt, akademisk nivå.

Våre hovedoppgaver er:

  • forskning og utviklingsarbeid
  • formidling, undervisning, veiledning
  • rådgivning

Senteret har et tverrfaglig perspektiv, og forskningen omfatter både medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og rettslige forhold. Senteret legger vekt på forhold rundt etnisitet og alder/kjønnsdimensjoner.

Temaene vi arbeider med kan kategoriseres etter følgende inndeling:

Vi samarbeider med regionale ressursmiljøer innen vold- og traumefeltet, samt relevante kliniske miljøer, forskningsinstitusjoner og faginstanser, nasjonalt og internasjonalt. NKVTS driver ikke klinisk virksomhet, men kunnskapen som produseres ved senteret skal komme praksisfeltet, i vid forstand, til nytte.

Organisering

Direktør Inger Elise Birkeland.

Forskning og utvikling foregår i de fem fagseksjonene:

  • seksjon for vold og traumer barn og unge, leder Carolina Øverlien
  • seksjon for vold og traumer voksen og eldre, leder Solveig Bergman.
  • seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon barn og unge, leder Grete Dyb
  • seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon voksne og eldre, leder Marianne Opaas
  • seksjon for implementering og behandlingsforskning, leder Silje Mørup Ormhaug

I tillegg har senteret følgende støttestaber:

NKVTS ble etablert 1. januar 2004 som et datterselskap av UNIRAND AS, som var heleid av Universitetet i Oslo, inntil juli 2019. NKVTS er per august 2019 i en eierskifteprosess, hvor NORCE skal ta over eierskapet.

Styret

Styret består av syv medlemmer med personlig vara.

Oppdragsgivere

Helse- og omsorgsdepartementet, justis- og beredskapsdepartementet, og barne- og likestillingsdepartementet finansierer i hovedsak driften av senteret. NKVTS har også prosjekter som er finansiert av Norges forskningsråd, EU, Extrastiftelsen og andre.

Også andre kan bestille oppdrag på ad hoc-basis. Senteret vil i hvert enkelt tilfelle vurdere slike oppdrag ut fra aktuell kompetanse og senterets kapasitet.

Årsrapporter

Under finnes senterets seneste årsrapporter. Ved interesse for eldre rapporter, send oss en e-post.

NKVTS årsrapport 2017

NKVTS_Årsrapport 2017_nett (PDF, 4.6MB)

Årsrapport 2016

Aarsrapport 2016 (PDF, 5.6MB)

Årsrapport 2015

NKVTS Årsrapport 2015 (PDF, 3.3MB)

Årsrapport 2014

NKVTS årsrapport 2014 (PDF, 2.9MB)

Årsrapport 2013

Årsrapport_2013 (PDF, 1.5MB)