Jeg er pasient

Vi ønsker at du som pasient har den informasjonen du trenger for å føle deg trygg som deltager i prosjektet. Under finner du informasjon om hvorfor vi ber deg fylle ut skjemaer, bakgrunnen for at vi spør om det vi gjør, samt informasjon om hvordan vi behandler dataene dine.

Hensikten med prosjektet 

Prosjektet «Implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD hos voksne i klinikk» (ITV) har som hensikt å undersøke hvordan behandling for posttraumatisk stresslidelse kan innføres og utføres ved Distriktspsykiatriske sentre (DPS). Prosjektet vil også undersøke hva som fører til endring og bedre psykologisk helse for de som har vært utsatt for vanskelige og traumatiserende hendelser.   

Hva innebærer deltagelse?  

Deltakelse i prosjektet innebærer at du vil motta én av to behandlingsmetoder for PTSD: EMDR eller CT-PTSD. Du kan lese mer om disse metodene her (EMDR & CT-PTSD). Terapitimene vil bli tatt opp på lyd- eller videobånd. Hensikten med dette er å kunne se hvordan behandlingsmetodene blir tatt i bruk av din behandler. I tillegg ber vi deg fylle ut noen skjemaer før hver behandlingstime.

Det er frivillig å delta i prosjektet, og du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Din deltakelse i prosjektet vil ikke påvirke om du får behandling ved DPS. Dersom du ikke ønsker å delta vil du følges opp og få behandling som normalt.  

Mulige fordeler og ulemper 

Behandlingsmetodene som testes ut i prosjektet har vist seg å være effektive i behandling av mange personer med PTSD. Behandleren vil være grundig opplært i metoden og vil sammen med deg lage en klar behandlingsplan. Terapeutene har fått opplæring i to ulike behandlingsmetoder og det er tilfeldig hvilken metode din behandler vil benytte. Det er ikke bivirkninger eller risiko forbundet med deltakelse i prosjektet. Dataene du gir fra deg i behandlingen vil kunne hjelpe andre som har opplevd og plages med noe av det samme som deg, fordi de skal brukes til å gjøre det lettere for fagfolk å tilby den beste behandlingen til pasienter med PTSD.  

Noen synes det kan være slitsomt og belastende å fylle ut spørreskjemaer, særlig de første gangene. Du vil få hjelp til å fylle ut skjemaene av personale ved klinikken dersom du har behov for det.  

Informasjon om skjemaene du må fylle ut 

I forbindelse med hver behandlingstime vil du bli bedt om å fylle ut noen skjema på nettbrett. Data som samles inn vil brukes til å vise din utvikling gjennom behandlingsforløpet. Dette kan brukes som et verktøy i behandlingen for å se hvordan du har det over tid. I tillegg vil det brukes til forskning for å finne ut om hvordan behandlingen du mottar fungerer.  

Spørsmålene handler blant annet om din bakgrunn, traumatiske hendelser, psykiske helseplager, fungering i hverdagen, og hvor tilfreds du er med behandlingen du mottar.  

Datasikkerhet 

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert.

Prosjektet har tilrådning fra NSD og godkjenning av REK.