Tema: Vold og overgrep

Å spørre om vold ved svangerskapskontroll: Rapport fra et forsøksprosjekt i fire kommuner

Hjemdal, O. K., & Engnes, K. (2009). Å spørre om vold ved svangerskapskontroll: Rapport fra et forsøksprosjekt i fire kommuner. (Rapport 1/2009).

Jordmødre i fire Telemarkskommuner har stilt spørsmål om voldsutsatthet til samtlige gravide som kom til konsultasjon hos dem, i løpet av forsøksøksperioden. Resultatene viser at det er svært gode grunner for å iverksette en slik rutine.

I regjeringens handlingsplan «Vold i nære relasjoner (2004–2007)» fikk NKVTS i oppdrag å iverksette et prøveprosjekt i forbindelse med svangerskapskontroll, der det skulle stilles rutinemessige spørsmål om vold (screening). Hensikten med prosjektet skulle være å utvikle metoder for avdekking av voldsproblematikk. Prosjektet skulle også omfatte rutiner og tiltak for samarbeid og oppfølging av den voldsutsatthet som ble avdekket.

Forsøket med screening av gravide ble gjennomført i samarbeid med Alternativ til vold (ATV) i Telemark og foregikk i fire telemarkskommuner.
Screeningen ble gjennomført i perioden fra oktober 2007 og ut 2008.
Det ble satt som en forutsetning at jordmor skulle være alene med kvinnen når hun stilte spørsmål om voldsutsatthet. Dersom den gravide svarte bekreftende på spørsmålene om vold eller andre overgrep skulle jordmor følge opp med ytterligere.

Konklusjon

Det er svært gode grunner for å iverksette en rutine med å stille spørsmål om vold i svangerskapsomsorgen.
En enkel screeningprosedyre ser ut til å være tilstrekkelig til at jordmødrene får informasjon om vold, overgrep og andre belastninger av stor betydning for både kvinnens og det ufødte barnets helse og velferd.
Screeningen lar seg relativt enkelt gjennomføre uten store omlegginger av rutiner og opplegg for omsorgen.
Å få spørsmål om voldsutsatthet fra jordmor blir godt mottatt av de gravide kvinnene.
Gitt at nødvendige forutsetninger og betingelser knyttet til forberedelser, tilrettelegging og oppfølging er til stede, er jordmødrene positive til å screene.
Nyere forskning tyder på at screeningen i seg selv ser ut til å ha en positiv effekt på kvinnenes voldsutsatthet, og at gode oppfølgingstiltak også har virkning.
Viktige betingelser for at screening skal innføres som et allment tiltak i svangerskapsomsorgen, bør være at de praktiske forholdene legges til rette for dette, at helsepesonell får tilfredsstillende opplæring, at det etableres ordninger for faglig støtte og veiledning, og at de voldsutsatte kvinnene sikres oppfølging.

Å spørre om vold ved svangerskapskontroll: Rapport fra et forsøksprosjekt i fire kommuner

PDF 1.0MB

Last ned publikasjon