Tema: Vold og overgrep

Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn – erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Jonassen, W. (2007). Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram.

Rapporten er en erfaringsoppsummering av kompetanseutviklingsprosjektet: ”Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn".

I regjeringens handlingsplan ”Vold i nære relasjoner” (2004-2007), var et av tiltakene: 

”Det skal iverksettes et prosjekt for å tilføre krisesentrene og det lokale hjelpeapparatet kompetanse og kunnskap om voldsutsatte innvandrerkvinners behov. Et opplæringsprogram skal utvikles, gjennomføres og evalueres. Det  legges opp til at opplæringen skal videreføres etter prosjektets avslutning.”

I 2004 ga Barne- og familiedepartementet NKVTS i oppdrag å iverksette tiltaket. Seinere overtok Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som oppdragsinstans.

I løpet av prosjektperioden ble det gjennomført 10 kurs, med påfølgende veiledning og i noen tilfeller hospitering ved krisesenter, i ulike deler av landet

I Rapporten gjøres det rede for utformingen og erfaringene med kompetanseutviklingsprosjektet.

Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn – erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

PDF 522.6KB

Last ned publikasjon