Tema: Vold og overgrep

Beskyttelse og verdighet: Handlemåter hos kvinner som ikke kontaktet hjelpeapparatet mens de levde med vold fra mannlig partner

Saur, R., & Grøvdal, Y. (2019). Beskyttelse og verdighet: Handlemåter hos kvinner som ikke kontaktet hjelpeapparatet mens de levde med vold fra mannlig partner. (Rapport 6/2019).

Denne kvalitative studien handler om hvordan åtte kvinner taklet vold og trusler fra mannlig partner som de levde med i mange år, uten å søke hjelp.

Kvinnene forsøkte så langt det lot seg gjøre å beskytte seg selv og barna mot volden, eller mot virkninger av skremmende opplevelser. For å oppnå dette måtte de blant annet planlegge og tenke strategisk. Kvinnene utviste også oppfinnsomhet i konkrete situasjoner, og tok i bruk det vi har kalt motmakt. Blant eksempler på hvordan de håndterte livet, var å være lydløse når de ble utsatt for smertefull vold for å skåne barna, å ta igjen fysisk for å slippe ydmykelsen ved handlingslammelse, og å tilby sex for å unngå å bli tvunget til sex de ikke ønsket. Kvinnenes motivasjon var å ha en form for kontroll i hverdagen.

Kvinnene gjorde mye for å skjule sporene av volden overfor sine sosiale omgivelser. De var også tilbakeholdende med hvem de involverte i eget liv. Helsepersonell og egen familie fikk ikke vite om volden. Slik ville kvinnene hindre at noen foretok seg noe de ikke selv hadde kontroll over.

Kvinnene beskyttet også sine selvbilder ved ikke å ta inn over seg at de levde under forhold som gikk på tvers av deres egne idealer om kjærlighetsforhold. Dette medførte skam, som gjorde det vanskelig å være åpen om volden. I rapporten stiller vi spørsmål ved om individualisering, endrede kvinneroller og mer økonomisk og sosial frigjøring for kvinner, kan gjøre åpenhet om vold i parforhold enda vanskeligere enn tidligere.

Ved å rette oppmerksomheten mot hvordan kvinnene som ikke søkte hjelp handlet i et voldspreget samliv, mener vi å ha gitt et viktig kunnskapsbidrag til forskningen om vold i parforhold.

Beskyttelse og verdighet: Handlemåter hos kvinner som ikke kontaktet hjelpeapparatet mens de levde med vold fra mannlig partner

PDF 437.4KB

Last ned publikasjon