Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Det hainnle om å leve – : tiltak for å bedre psykisk helse for beboere i asylmottak

Berg, B., Sveaass, N., Lauritsen, K., Neumayer, S. M., & Meyer, M., & Tingvold, L. (2005). "Det hainnle om å leve -" : tiltak for å bedre psykisk helse for beboere i asylmottak. (SINTEF Rapport STF50 A05054).

Rapporten handler om psykisk helse blant asylsøkere i Norge. Formålet med prosjektet har vært å utrede hvilke forhold i ordinære mottak som bidrar til et godt psykososialt miljø.

Sammendrag fra rapporten:

Rapporten handler om psykisk helse blant asylsøkere i Norge og bygger på materiale fra forskningsprosjektet «Psykisk helse for beboere i statlige mottak for asylsøkere». Formålet med prosjektet har vært å utrede hvilke forhold i ordinære mottak som bidrar til et godt psykososialt miljø. Fokus har vært på «god praksis», med vektlegging av forhold som kan forebygge psykiske problemer hos beboere og øke dere mestringsevne. Gjennom prosjektet har vi også hatt som målsetting å fange opp og beskrive gode rutiner for oppfølging av beboere som har psykiske problemer. Slike rutiner omfatter både det arbeidet som utføres på selve mottaket og samarbeid med relevante eksterne instanser (kommuner, fylkeskommuner, sykehus og andre; deriblant frivillige organisasjoner.) Et viktig siktemål med prosjektet har vært å komme fram til konkrete forslag til forbedringer og beskrivelser av modeller og tilnærminger som kan bedre beboernes psykiske helse.
Rapporten munner ut i noen klare anbefalinger rettet mot både myndigheter, driftsoperatører, mottak og samarbeidsparter. Blant anbefalingene er: redusert ventetid på asylsøknaden, gjeninnføring av norskopplæring på mottakene, et meningsfylt aktivitetstilbud og videreutvikling av samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelestjenesten.