Tema: Vold og overgrep

Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien. Utfordringer og muligheter

Hofman, S. (2011). Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien. Utfordringer og muligheter. (Rapport 2/2011).

I denne rapporten gjennomgås forskning om minoritetsbarn som opplever vold i familien. Kunnskapsgjennomgangen viser at kulturelle aspekter til dels kan ha stor betydning for barn som opplever vold i familien.

Fra forordet
De senere årene har vi fått økt oppmerksomhet mot barn som opplever vold i familien. Vi vet at en slik oppvekst er skadelig for barn, og ifølge FNs barnekonvensjon artikkel 19 er vi forpliktet til å iverksette «alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak» for å beskytte barn mot vold i familien.

Et viktig spørsmål i tilknytning til forebygging er om ulike grupper av barn har ulike hjelpebehov. Kan det for eksempel være behov for kultursensitivitet i utforming av tiltak overfor barn? Og hvis dette er tilfelle – hvordan bør hensynet til barnets etnisitet, kultur og religion ivaretas i hjelpe- og kontrollapparatets møte med barn som opplever vold i familien?

I denne rapporten gjennomgås forskning om minoritetsbarn som opplever vold i familien. Kunnskapsgjennomgangen viser at kulturelle aspekter til dels kan ha stor betydning for barn som opplever vold i familien.

Forfatteren av rapporten, Sanne Hofman, er utdannet jurist fra Nederland, og har tidligere arbeidet med hvordan hensynet til kultur spiller inn ved omsorgsovertakelse for barn (Hofman, S. (2010). Hensyn til kultur – til barnets beste? – en analyse av 17 barnevernssaker om omsorgsovertakelse og plassering av minoritetsbarn. Kvinnerettslig skriftserie nr. 84, UiO.)

Hofman har med sitt skarpe analytiske blikk identifisert og løftet frem de sentrale kulturelle aspektene som finnes spredt omkring i den nasjonale og internasjonale forskningen om barn som opplever vold i familien. Med sin juridiske bakgrunn har hun også vurdert foreliggende kunnskap fra andre fagdisipliner ut fra et barnerettslig perspektiv. Rapportens juridiske vinkling har sitt utspring i mitt pågående samarbeid gjennom professor II tilknytning til barne- og kvinneretten ved Universitetet i Oslo.

Hofmans engasjement ved NKVTS er et ledd i vårt pågående arbeid for tverrfaglig samarbeid. Som prosjektleder og faglig ansvarlig for rapporten takker jeg Sanne Hofman for et viktig bidrag til kunnskapen om barn som opplever vold i familien!

Kristin Skjørten, prosjektleder

Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien. Utfordringer og muligheter

PDF 542.2KB

Last ned publikasjon