Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Hjemdal, O. K. (2007). Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien. (Rapport 1/2007).

Fastlegene fikk et spesielt ansvar for de som ble berørt av tsunamikatastrofen i 2004. NKVTS har gjennomført, på oppdrag fra Helse- og sosialdirektoratet, en spørreundersøkelse for å kartllegge hvordan opplegget har fungert, og hvordan fastlegene selv så på oppdraget.

Til tross for lav svarprosent og andre begrensinger i undersøkelsen er det likevel noen forhold som kan fremheves:

 1. Dersom fastlegene skal ha en rolle i forhold til fremtidige katastrofer, må denne rollen klargjøres og inngå i beredskapsplaner.
 2. Ved store variasjoner i eksponeringsgrad mellom de som er berørt av katastrofen, bør en første avklaring og grovsortering foretas av de som først registrerer og mottar katastrofeofrene. Det må også legges vekt på å sikre at oversiktene over rammede er mest mulig korrekte
 3. Kontakten med fastlegene bør skje direkte fra sentrale myndigheter. Oversikter over hvem den enkelte fastlege skal kontakte bør utarbeides sentralt og sendes direkte til fastlegen.
 4. Erfaringer fra tidligere katastrofer viser at katastroferammede med alvorlige psykiske følgeskader ikke alltid selv søker hjelp. At legen tok kontakt med de tsunamirammede ser imidlertid ikke ut til å ha ført til negative reaksjoner. Dette tilsier at en slik aktiv strategi også bør velges ved fremtidige katastrofer.

Forskerne

 • Hjemdal, Ole Kristian

  Hjemdal, Ole Kristian

  Pensjonert forsker II / cand. sociol.

  Vis profil