Tema: Vold og overgrep

Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner: Hvordan brukes de og til hvilken nytte?

Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner: Hvordan brukes de og til hvilken nytte? Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2019).

Denne rapporten ser på om norske kommuner har en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og om planen brukes som styringsdokument i folkehelsearbeidet.

Regjeringen har siden 2007 anbefalt kommunene å utarbeide kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Hensikten med handlingsplanene er å systematisere og koordinere kommunenes arbeid med vold i nære relasjoner.

I underkant av halvparten av landets kommuner har fulgt oppfordringen og utarbeidet kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Dette prosjektet har kartlagt hvilke kommuner som har handlingsplaner og hvor mange av landets innbyggere som bor i kommuner med handlingsplaner for voldsarbeidet. I tillegg ble 72 ressurspersoner fra 24 kommuner intervjuet om bakgrunnen for at de hadde utarbeidet en handlingsplan, eller hvorfor de ikke hadde en slik plan for arbeidet mot vold. Sentrale temaer i rapporten er:

  • hvordan kommunene ivaretar sine forpliktelser for å gi voldsutsatte og andre berørte de tjenestene de har behov for og krav på i henhold til lover og retningslinjer
  • hvordan handlingsplanen blir implementert og fulgt opp i planperioden
  • hvilken nytte handlingsplanen har for kommunens voldsarbeid
  • hvilken nytte kommunene har av Veileder, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Rapporten gir et kort sammendrag av de viktigste konvensjoner, lover og forskrifter som er styrende for det nasjonale og kommunale arbeidet mot vold i nære relasjoner. Det drøftes hva som er drivkraften i det voldsforebyggende arbeidet i kommunene. Statlige virkemidler og samfunnsmessige faktorer har gitt føringer for kommunene. Tjenesteapparatets kompetanse og kapasitet til å møte voldsutsattes og voldsutøveres behov for hjelp og støtte påvirker også arbeidet med handlingsplanene. De fleste kapitlene avsluttes med utfordringer og anbefalinger for det videre arbeidet. I rapportens siste kapittel gis det en samlet oversikt over noen viktige nasjonale og kommunale anbefalinger for det videre arbeidet med vold i nære relasjoner.

Forskerne

Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner: Hvordan brukes de og til hvilken nytte?

PDF 1.4MB

Last ned publikasjon