Tema: Vold og overgrep

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet. Utsatthet og sosialfaglig arbeid

Sommerfeldt, M. B., Hauge, M. I., & Øverlien, C. (2014). Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet. Utsatthet og sosialfaglig arbeid. (Rapport 3/2014).

Omfangsstudier fra de nordiske landene indikerer at minoritetsetniske barn er noe mer utsatt for vold i hjemmet enn majoritetsetniske barn. Men å vektlegge kultur for å forstå omfanget av vold i minoritetsetniske familier er omdiskutert og en utilstrekkelig forklaringsmodell.

Rapporten omhandler minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet. Rapporten gjennomgår omfangsstudier gjennomført i Norden, og annen forskning som belyser minoritetsetniske barn og unges utsatthet  for vold i hjemmet i Norden. Rapporten løfter også frem forhold ved sosialfaglig arbeid som er særlig relevante i arbeidet med minoritetsetniske familier ved bekymring for vold i hjemmet.

Omfangsstudier fra de nordiske landene indikerer at minoritetsetniske barn er noe mer utsatt for vold i hjemmet enn majoritetsetniske barn. Resultatene bør imidlertid tolkes med varsomhet, med tanke på metodiske begrensninger ved denne type undersøkelser. Alle de refererte omfangsundersøkelsene er entydige med tanke på at langt de fleste av minoritetsetniske barn ikke har erfart vold fra sine omsorgspersoner.

Å vektlegge kultur for å forstå omfanget av vold i minoritetsetniske familier er omdiskutert og en utilstrekkelig forklaringsmodell. I omfangsundersøkelsene går det frem at sosiale og økonomiske forhold virker inn på hvorvidt barna utsettes for vold. Minoritetsetniske familier er ingen ensartet gruppe med enhetlige behov, noe som fordrer fleksibilitet i utforming av tiltak.

Rapporten peker på behov for kunnskap slik at det offentlige i større grad kan være til hjelp for minoritetsetniske barn og unge som er i risiko for eller som er utsatt for vold i hjemmet.

Mona-Iren Hauge er prosjektleder for denne rapporten.

Forskerne

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet. Utsatthet og sosialfaglig arbeid

PDF 1.7MB

Last ned publikasjon