Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og arbeidslivet

Skogstad, M., Skorstad, M., Lau, B., Conradi, H. S., Heir, T., & Weisæth, L. (2011). Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og arbeidslivet. (STAMI-rapport Nr. 3).

Rapporten er tilgjengelig for nedlastning hos STAMI.

I den generelle befolkningen vil 1–12 prosent kvalifisere for en PTSD-diagnose i løpet av livet, og forekomsten i løpet av livsløpet ligger jevnt over høyere for kvinner enn for menn. Kun et fåtall av dem som blir utsatt for potensielt traumatiske hendelser, utvikler PTSD. I fredstid antar man at 1–3 prosent av befolkningen til enhver tid lider av PTSD.

De fleste som er blitt eksponert for alvorlig stressbelastning, utvikler ikke PTSD, og mellom 62 og 92 prosent av de som får diagnosen PTSD, har også andre psykiske tilstander på det tidspunktet den stilles.

Alvorlige stressbelastninger
Personer som er blitt utsatt for alvorlige stressbelastninger, kan forbigående eller over tid være plaget med gjenopplevelse av traumet, unngåelse av forhold som minner om traumet, og ha en stor grad av fysiologisk beredskap.

Studier som er gjennomført etter svært alvorlige hendelser, viser at nær alle får posttraumatiske stressymptomer kort tid etterpå. Likevel vil de fleste som har blitt utsatt for en alvorlig stressbelastning, komme seg i løpet av dager, uker eller måneder. Det å utvikle posttraumatiske stressymptomer etter en alvorlig stressbelastning er en normal reaksjon på en unormal hendelse. I forbindelse med en alvorlig stressbelastning kan noen komme styrket ut av det med en større grad av modenhet, kompetanse, stresstoleranse og aksept.

Risikofaktorer for å utvikle PTSD
Den viktigste risikofaktoren er alvoret av stressbelastningen. Andre faktorer som kan påvirke utviklingen av PTSD er kvinnelig kjønn, tidligere gjennomgåtte traumer, egen eller nær families psykiske lidelse, lavt evne- og utdannelsesnivå i tillegg til hendelser i etterkant av traumet.
Disse faktorene har vist seg å ha en betydning, men de har lav prediktiv verdi hver for seg når det gjelder utvikling av PTSD.

Hvilke yrkesgrupper kan være utsatte?
I denne rapporten har vi sett nærmere på yrkesgrupper som gjennom sitt arbeid har en økt risiko for å oppleve traumatiske hendelser. Dette kan være innsatsyrker som politi, brannvesen og ambulansetjeneste, og innen dykking eller helsevesen. I studier av arbeidstakere, der disse følges over tid etter en alvorlig stressbelastning, er det vist at de posttraumatiske stressymptomene som regel avtar med tiden.

Forebygging av PTSD
En viktig faktor som kan beskytte mot PTSD-utvikling etter traumet, er sosial støtte.  Å forebygge PTSD gjøres gjerne gjennom tidlig intervensjon, og oppsummeres som de 4 P-er: Ikke patologiser (ikke sykeliggjør reaksjonen), ikke psykologiser, unngå piller og ikke påtvinge profesjonell hjelp.  Psykologisk debriefing har, ifølge studier, ingen eller i verste fall, negativ effekt. Internasjonalt anbefales ikke psykologisk debriefing, men at en finner ut hvem som trenger behandling.

Mennesker som opplever høy grad av posttraumatiske stressymptomer én til tre måneder etter den utløsende hendelsen, kan ha behov for profesjonell hjelp, og det er vist at kognitiv terapi har en positiv effekt. Medikamentell behandling med en type antidepressiva har også en god dokumentert effekt når tilstanden vedvarer.

Forebygging gjennom godt arbeidsmiljø
Et godt organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø og oppfølging i etterkant av en alvorlig hendelse kan fungere som en beskyttende faktor mot utvikling av PTSD. Arbeidstakere fra yrkesgrupper som ikke har spesiell trening på å håndtere potensielt traumatiserende hendelser, ser ut til å være mer utsatt for PTSD enn trenet personell.

I tillegg vil personer som har hatt psykiske problemer forut for ulykken, og som har svak sosial støtte, være særlig utsatt for å utvikle PTSD. Følgelig er det viktig å utvikle et velfungerende arbeidsmiljø og en organisasjon som følger opp sine ansatte, fremmer sosial støtte fra kolleger og ledere, og arbeider systematisk med trening av ansatte.

Forskerne