Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger: veileder

Dahl, S., Sveaass, N., & Varvin, S. (Red.) (2006). Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger: veileder. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger innebærer utfordringer. I dette arbeidet møter en mennesker med forskjellig kulturbakgrunn som strever med alvorlig traumatisering, store tap, språkvansker og vansker i eksilsituasjonen.

Veilederen er utarbeidet med tanke på behandleren innenfor psykisk helsevern som møter flyktninger i sitt arbeid. Siktemålet md veilederen er å dele faglige erfaringer og kunnskap. Det gis råd om utredning, behandling og oppfølging i arbeidet med en pasientgruppe som ofte har sammensatte problemer og behov. Det er lagt vekt på å gi informasjon om sentrale temaer på dette feltet slik som samarbeid med tolk, kulturforståelse og grove menneskerettighetsbrudd. Veilederen inneholder også referanser til andre viktige kilder for informasjon. Veilederen er også ment å være en kilde til inspirasjon. Her understrekes at det viktigste i dette arbeider er etableringen av en dialog og et samarbeid hvor flykningen kan føle seg trygg nok til å nyttiggjøre seg tilbudet.

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger: veileder

PDF 1.2MB

Last ned publikasjon