Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Psykisk helse i mottak: Utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere

Jakobsen, M., Sveaass, N., Johansen, L. E., & Skogøy, E. (2007). Psykisk helse i mottak: Utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere. OSLO: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Studien baserer seg på utprøvning av en rekke kartleggingsinstrumenter som er anvendt i tidligere undersøkelser om psykisk helse. Undersøkelsen dokumenterte signifikante forskjeller i symptombelastning mellom forskjellige asylsøkergrupper.

Studien baserer seg på utprøvning av en rekke kartleggingsinstrumenter som er utviklet og anvendt i tidligere undersøkelser om psykisk helse. Det har vist seg vanskelig å bruke metoder for kartlegging av psykisk helse som er basert på diagnoser som er utviklet i den vestlige verden.

Målgruppen i den foreliggende undersøkelsen er voksne asylsøkere som har oppholdt seg kort tid i Norge. Forespørsel om å delta gikk ut til 141 personer fra Midt-Østen, Nord- Afrika, Somalia og Balkan. 85 av disse fullførte spørreskjemaundersøkelsen. Videre deltok 65 personer i et klinisk diagnostisk intervju. Dette ga grunnlag for å evaluere styrker og svakheter ved å bruke de utvalgte instrumentene overfor denne målgruppen.

Undersøkelsen dokumenterte signifikante forskjeller i symptombelastning mellom forskjellige asylsøkergrupper. Noen av disse forskjellene kan ha sammenheng med variasjoner i lese og skriveferdigheter. Deltakerne i undersøkelsen rapporterte omfattende overgrepserfaringer.

Psykisk helse i mottak: Utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere

PDF 1.0MB

Last ned publikasjon