Religiøse grupper og bruddprosesser: Kunnskapsstatus, erfaringer og hjelpebehov

Skoglund, A., Sveinall, A. T., Paulsen, M., & Lien, I. L. (2008). Religiøse grupper og bruddprosesser: Kunnskapsstatus, erfaringer og hjelpebehov. (Rapport 3/2008).

Rapporten består av to hoveddeler:

  • forskningsrapport
  • erfaringsrapport
Forskningsrapporten er delt i en litteraturstudie og en empirisk del.
Seksten tidligere medlemmer av religiøse grupper er intervjuet. I tillegg er det gjennomført et fokusgruppeintervju og et spørreskjema er besvart av tidligere medlemmer av religiøse grupper. 
Videre er representanter for barnevern, familievernkontor, psykisk helsevern, første og andre linjen i fire kommuner, samt kirken og studenthelsetjenesten intervjuet.
I sluttkapitlet foreslås det tiltak som å utarbeide oversikter over personer og miljøer som kan gi hjelp og støtte til utmeldte, kompetanseheving i det ordinære hjelpeapparat med mer.
Erfaringsrapporten
Institutt for Sjelesorg har i mer enn ti år arbeidet med sektproblematikk. Instituttet har systematisert sine erfaringer fra 63 personer som har vært innom for å søke hjelp og støtte.
I erfaringsrapporten presenteres systematiseringen både for å se hvilke problemer som utmeldte har, og erfaringer med metoder som er benyttet.