Religiøse grupper og bruddprosesser: Kunnskapsstatus, erfaringer og hjelpebehov

Skoglund, A., Sveinall, A. T., Paulsen, M., & Lien, I. L. (2008). Religiøse grupper og bruddprosesser: Kunnskapsstatus, erfaringer og hjelpebehov. (Rapport 3/2008).

Studien er utført på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Rapporten presenterer litteratur om religiøse grupper, identifiserer hjelpebehov for de som bryter med gruppene og foreslår tiltak og videre forskning.

Rapporten består av to hoveddeler:

  • forskningsrapport
  • erfaringsrapport

Forskningsrapporten er delt i en litteraturstudie og en empirisk del.

Seksten tidligere medlemmer av religiøse grupper er intervjuet. I tillegg er det gjennomført et fokusgruppeintervju og et spørreskjema er besvart av tidligere medlemmer av religiøse grupper. 
Videre er representanter for barnevern, familievernkontor, psykisk helsevern, første og andre linjen i fire kommuner, samt kirken og studenthelsetjenesten intervjuet.

I sluttkapitlet foreslås det tiltak som å utarbeide oversikter over personer og miljøer som kan gi hjelp og støtte til utmeldte, kompetanseheving i det ordinære hjelpeapparat med mer.

Erfaringsrapporten
Institutt for Sjelesorg har i mer enn ti år arbeidet med sektproblematikk. Instituttet har systematisert sine erfaringer fra 63 personer som har vært innom for å søke hjelp og støtte.

I erfaringsrapporten presenteres systematiseringen både for å se hvilke problemer som utmeldte har, og erfaringer med metoder som er benyttet.

Forskerne

  • Lien, Inger-Lise

    Lien, Inger-Lise

    Pensjonert Forsker I / dr. polit.

    Vis profil