Tema: Vold og overgrep

Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2015). Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2015).

Mange norske ungdommer har opplevd vold eller overgrep, og voldsutsatte ungdommer har ofte opplevd flere ulike typer vold og overgrep.

Til tross for at vold mot barn og unge er erkjent som et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem også i Norge, er kunnskap om omfang, risikofaktorer og konsekvenser fremdeles mangelfull. På oppdrag fra Justis- og
beredskapsdepartementet har NKVTS gjennomført en undersøkelse blant norske 16- og 17-åringer om deres volds- og overgrepserfaringer.

Deltakerne ble intervjuet på telefon høsten 2013. I alt deltok 1012 jenter og 1050 gutter. I undersøkelsen ble deltakerne stilt konkrete og detaljerte spørsmål om vold og overgrepserfaringer. I tillegg ble de blant annet spurt om levekår, psykisk helse og kontakt med rettsapparat og helsetjeneste.

Undersøkelsen avdekket at mange ungdommer hadde vært utsatt for vold eller overgrep, og at de voldsutsatte ungdommene ofte hadde opplevd flere ulike typer vold og overgrep. Det var klare forskjeller mellom jenter og
gutter med hensyn til hva slags hendelser og i hvilke relasjoner de var mest utsatt. Gutter hadde størst risiko for å bli utsatt for fysisk vold fra andre enn foresatte, mens seksuelle overgrep i hovedsak rammet jenter.

Mange voldsutsatte unge følte skam og skyld for det som hadde skjedd, og det var en klar overhyppighet av psykiske helseproblemer hos ungdommer som var utsatt for vold og seksuelle overgrep. Mye av volden og overgrepene forble skjult for politi og rettsvesen, og bare en mindre andel av de utsatte hadde søkt hjelp og fått medisinsk behandling etter hendelsene.

 

Forskerne