Tema: Vold og overgrep

Voldsforebygging i Norge. Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner

Saur, R., Hustad, A. E., & Heir, T. (2011). Voldsforebygging i Norge. Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner. (Rapport 3/2011).

På oppdrag fra Helsedirektoratet har NKVTS fått i oppdrag å gi et sammendrag av programmer og aktiviteter rettet mot voldsforebygging i Norge, med tanke på arbeidsmetoder, målgrupper, organisering og evaluering av effekt.

Oppsummering
Vold i nære relasjoner har fått økt oppmerksomhet i det norske samfunn de siste 30 år. En rekke tiltak og program har vokst fram. Hensikten med denne rapporten har vært å samle, systematisere og formidle eksempler på forebyggende arbeid med vekt på vold i nære relasjoner.

Tiltakene er i all hovedsak drevet i offentlig regi eller av frivillige organisasjoner med offentlig støtte. Samarbeid mellom flere aktører er vanlig. Mange av aktivitetene er initiert av myndighetene gjennom nasjonale handlingsplaner, noe som også medfører finansiering.

Rapporten Voldsforebygging i Norge består av tre hoveddeler:
I første del omtales bakgrunn for rapporten, hvordan oppdraget er løst og avgrensninger.
I andre del gis det en generell beskrivelse av forebygging av vold i nære relasjoner i Norge de siste 30 år, med hovedvekt på utvikling av feltet vold i nære relasjoner.

I den tredje delen gjennomgås resultatene av kartlagte voldsforebyggende aktiviteter og programmer i Norge pr. 2011. De kartlagte eksemplene inngår i et eget tabelloppsett.

Forebygging av vold er en prioritert oppgave for det offentlige i Norge. Få av de igangsatte tiltakene er evaluert, og det er lite dokumentasjon av effekten av tiltakene.
NKVTS og Kriminalitetsforebyggende råd har samarbeidet om innhenting av opplysninger i denne rapporten.

Forskerne

Voldsforebygging i Norge. Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner

PDF 588.5KB

Last ned publikasjon