Om KLL

Kjønnslemlestelse (KLL) er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep på jenter og kvinner hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade uten medisinsk begrunnelse.

               

Verdens Helseorganisasjon (VHO) skiller mellom fire ulike typer for kjønnslemlestelse:

 

Type I: Klitoridektomi: Delvis eller fullstendig fjerning av klitoris.

Type II: Eksisjon: Delvis eller fullstendig fjerning av klitoris og indre kjønnslepper, med eller uten fjerning av vev fra           ytre kjønnslepper.

Type III: Infibulasjon: Innsnevring av skjedeinngangen ved at deler av kjønnsleppene (indre og/eller ytre) skjæres bort og sys eller føyes sammen slik at det dannes et hudsegl som stenger skjedeinngangen. Ofte fjernes også deler av klitoris.

Type IV: Uklassifisert: Alle andre skadelige inngrep i kvinners kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker, for eksempel prikking, gjennomhulling, skjæring, skraping eller brenning.  

Det finnes videre underkategorier av disse typene, som spesielt er nyttige ved forskning og medisinsk klassifikasjon.


Videre er det i praksis stor variasjon i måten inngrepene utføres på, og disse fire typene er en skjematisk forenkling av mange mellom- og undertyper. Variasjoner i inngrepenes omfang og utførelse, alder på jenta/kvinnen, helingsprosess og anatomiske variasjoner, gjør at en del typer er vanskelige å identifisere. Forskning viser også at mange kvinner selv ikke er klar over omfanget av inngrepet og det er ofte store sprik mellom hva kvinner sier har blitt gjort og hva som finnes ved kliniske undersøkelser. 

Informasjonen som finnes om utbredelse, helserisiko og begrunnelse er i hovedsak begrenset til de tre første typene. Type IV er  identifisert i alle verdensdeler og har  ulike begrunnelser og helserisiko.  

Endringer i type: I mange områder som tradisjonelt praktiserer infibulasjon (type III), er det en bevegelse mot mindre omfattende inngrep. Ofte sier folk at de slutter med infibulasjon og erstatter det med et mindre omfattende inngrep, ofte kalt «sunna». Det er ulike meninger om denne formen for endring. Noen ser endringen som en positiv skade-reduksjon. Andre tenker seg at det kan være et første skritt på veien mot avskaffelse av alle former for KLL. Andre igjen er bekymret fordi man har funnet at det ofte bare er begrepet som har endret seg, og at man fortsetter å praktisere type III, men går over til å kalle det «sunna». Andre har liten tro på at det er et skritt i retning av ingen KLL, men derimot at det er et nytt inngrep som befestes med nye begrunnelser og motivasjon, blant annet ser det ut til at inngrepet får økt religiøs betydning når det omdøpes til «sunna», som er et religiøst begrep.

footer
Denne veiviseren er laget av NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress,
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo Tlf. 22 59 5500
E-post Ragnhild Elise Johansen, forsker KLL: r.e.johansen@nkvts.unirand.no
E-post webredaktør: webredaktor@nkvts.no