Trinnvis TF-CBT

Trinnvis traumefokusert kognitiv atferdsterapi (Trinnvis TF-CBT) er en delvis hjemmebasert lavterskelbehandling for traumeeksponerte barn i alderen 7-12 år.

Trinnvis TF-CBT er en behandlingsmetode for barn i alderen 7-12 som har vært eksponert for traumer og som er i risikosonen for utvikling av traumerelaterte vansker (Salloum m fl. 2014).

Metoden er utviklet i USA og bygger på prinsippene i vanlig TF-CBT (Cohen, Mannarino, og Deblinger, 2017), som er et etablert tilbud i de fleste norske barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP).

Omsorgsgiver som hjelper

Utvikleren av Trinnvis-TF-CBT, Dr. Alison Salloum (University of South Florida).

Til forskjell fra vanlig TF-CBT som tilbys i klinikk, er Trinnvis TF-CBT en delvis hjemmebasert korttidsbehandling hvor barnets omsorgsgiver inntar rollen som den primære hjelperen, under veiledning av en terapeut.

Studier av Trinnvis TF-CBT viser at modellen er effektiv i behandlingen av barn som utviser posttraumatiske stress-symptomer (Salloum m fl. 2015). Trinnvis TF-CBT tar sikte på å hjelpe barnet med å håndtere tanker rundt traumeerfaringen, kontrollere vanskelige minner og med å gjenvinne funksjon i det daglige gjennom ulike avslapning-, eksponering- og mestringsøvelser. Fordeler med metoden er at den er relativt rask og kan tilpasses individuelle behov. Det er også et sentralt aspekt ved metoden at den skal bidra til å utløse ressurser hos omsorgspersonene som gjør de rustet til å hjelpe og støtte barnet.

Håndterer mindre plager

Trinnvis TF-CBT er i første omgang et tilbud hos kommunepsykologer i kommuner med tilknytning til en BUP. Ved behov for mer intensiv behandling vil barn og omsorgspersoner få tilbud om å gå til neste trinn – fra kommunepsykologen til BUP. Dette sikrer kontinuitet ved behov for videre hjelp.

Selv om TF-CBT utgjør en naturlig forlengelse av Trinnvis TF-CBT ved behov, er hensikten med Trinnvis TF-CBT å hjelpe barn og omsorgspersoner med å håndtere traumeopplevelser slik at mindre plager ikke blir til komplekse problem som senere krever intensive tiltak.

Trinnvis TF-CBT i kommunen

NKVTS har fått prosjektmidler av Helsedirektoratet til å prøve ut Trinnvis TF-CBT i Norge.  Prosjektet gjennomføres i samarbeid med University of South Florida (USF).

Gjennom studien vil NKVTS prøve ut metoden i et utvalg kommuner av ulik størrelse i forskjellige deler av landet. Høsten 2019 gjennomførte prosjektgruppen runde to med rekruttering av kommuner og opplæring av terapeuter i Trinnvis Tf-CBT. I første runde fikk 20 terapeuter fordelt på 10 kommuner opplæring behandlingsmetoden. I runde to fikk ytterligere 25 terapeuter opplæring i metoden.

Hensikten med prosjektet

Et viktig tiltak for å bringe traumebehandlingsfeltet videre i Norge er å utvikle mer erfaringsbasert kunnskap om tidlige intervensjoner og om hvordan en traumeinformert tiltakskjede bør fungere i praksis. Dette prosjektet har som mål å frembringe ny kunnskap til nytte for traumebehandlingsfeltet og personer som opplever vold og traumer.

En trinnvis tiltakskjede bør bygge på allerede eksisterende modeller for organisering, samarbeid og behandling. Prosjektet vil ta utgangspunkt i eksisterende tilbud i kommunene og foreta tilpasninger av metoden til lokale forhold. På denne måten vil prosjektet kunne utforske hvordan metoden virker og hvordan den passer inn i en norsk kontekst. Datainnsamlingen gjøres gjennom kartleggingsinstrumenter, spørreskjema og kvalitative intervjuer med barn, omsorgspersoner, terapeuter og ledere i deltakerkommunene.

Dataene vil bli brukt til å besvare følgende hovedspørsmål:

  • Bidrar Trinnvis TF-CBT til gode og effektive behandlingsforløp for barn og omsorgspersoner i kommunen?
  • Hvordan passer Trinnvis TF-CBT inn i ulike kommunekontekster og samarbeidsformer?
  • Er modellen gjennomførbar i Norge?

 

Klikk for å lese mer om:

Barn og traumer

Fra avdekking til behandling

Hvorfor benytte Trinnvis TF-CBT?

Hvordan foregår Trinnvis TF-CBT? 

Om prosjektet