Trinnvis TF-CBT

Trinnvis traumefokusert kognitiv atferdsterapi (Trinnvis TF-CBT) er en lavterskel traumebehandling for barn i alderen 7-12 år som strever med signifikante symptomer på posttraumatisk stress (PTSS) etter en eller flere traumatiserende hendelser.  

Behandlingen er ledet av en av barnets omsorgspersoner, med veiledning og oppfølging fra en terapeut som har tett kontakt med både barnet og omsorgsgiver. Behandlingen kan tilpasses ulike traumer og vanskelige opplevelser, men det er en forutsetning at barnet har en tilstrekkelig stabil omsorgssituasjon slik at en terapeutassistert foreldreledet behandling kan være aktuelt. 

Metoden er utviklet i USA og bygger på prinsippene i vanlig TF-CBT (Cohen, Mannarino, og Deblinger, 2017), som er et etablert tilbud i de fleste norske barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). 

Omsorgsgiver som hjelper

Utvikleren av Trinnvis-TF-CBT, Dr. Alison Salloum (University of South Florida).

Til forskjell fra vanlig TF-CBT som tilbys i BUP, er Trinnvis TF-CBT en delvis hjemmebasert korttidsbehandling hvor barnets omsorgsgiver inntar rollen som den primære hjelperen, under veiledning av en terapeut. 

Studier av Trinnvis TF-CBT viser at behandlingsmetoden er effektiv for barn med posttraumatiske stress-symptomer. Dette ser vi blant annet fra studier i USA (Salloum m fl. 2015). Trinnvis TF-CBT tar sikte på å hjelpe barnet med å håndtere tanker rundt traumeerfaringen, kontrollere vanskelige minner og med å gjenvinne funksjon i det daglige gjennom ulike avslapnings-, eksponerings- og mestringsøvelser. Behandlingsforløpet er relativt kort, tar sikte på å styrke omsorgspersonens evne til å hjelpe og støtte barnet, og kan tilpasses individuelle behov. Metoden har vist seg godt likt av foreldre, barn og terapeuter, og et stort flertall rapporterer om redusert symptomtrykk etter avsluttet behandling.  

Trinnvis TF-CBT er i første omgang et tilbud hos kommunehelsetjenesten. Ved behov for mer intensiv behandling vil barnet få tilbud om henvisning til BUP. 

Trinnvis TF-CBT i kommunen

NKVTS har nylig gjennomført et pilotprosjekt av Trinnvis TF-CBT i Norge, i samarbeid med University of South Florida (USF). Pilotprosjektet viser gode behandlingsresultater for barna som har deltatt. NKVTS vil nå gjennomføre et forskningsprosjekt i et utvalg kommuner for å få mer kunnskap om hvor effektiv Trinnvis TF-CBT er sammenlignet med det ordinære tilbudet for traumeutsatte barn og unge i kommunale tjenester for psykisk helse. Dersom Trinnvis TF-CBT viser seg mer effektiv enn det ordinære behandlingstilbudet, vil det kunne bli aktuelt å implementere metoden bredere i landets kommunehelsetjenester.  

Hensikten med prosjektet

Hvert år utsettes en betydelig andel barn for vold eller andre potensielt traumatiserende hendelser. Traumer kan gi langvarige plager gjennom barndommen og opp i voksen alder, og påvirker ofte livskvalitet, arbeidsevne og helse. Mange vil ha behov for hjelp til å håndtere sine reaksjoner. Lavterskel intervensjoner som effektivt reduserer plagene tidlig i livet kan dermed ha stor verdi både for det enkelte barn og for samfunnet rundt. 

Hensikten med prosjektet er å bidra med evidensbasert kunnskap om behandlingsmetoder for traumeutsatte barn, slik at flere barn kan få hjelp vi vet virker på et tidlig tidspunkt. Prosjektet vil ta utgangspunkt i det eksisterende tilbud i kommunene og foreta tilpasninger av metoden etter lokale forhold.  

 

Forskningsprosjektet er finansiert av Helsedirektoratet (Hdir) og Helse og omsorgsdepartementet (HOD), og gjennomføres av en prosjektgruppe ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).