Tema: Vold og overgrep

Barn og unges deltagelse i forskning om sensitive og erfaringsnære hendelser

Hauge, M. I. (2016). Barn og unges deltagelse i forskning om sensitive og erfaringsnære hendelser. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 253-264). Universitetsforlaget.

Forskning som inviterer barn og unge til å bidra med sine erfaringer, skal på linje med annen forskning omsette gjeldende forskningsetiske retningslinjer på måter som ivaretar de som deltar.

I dag foregår det utstrakt forskning om, med, på og for barn og unge, og deres deltagelse har bidratt til at kunnskapen om barn og unges velferd og helse har økt. Ikke minst foregår det i dag betydelig forskning som involverer barn og unge som har opplevd eller blitt utsatt for overveldende og skremmende hendelser, som har måttet flykte fra hjemmet sitt eller som opplever vold fra sine nærmeste. Dette er forskning som bidrar med verdifull kunnskap til instanser som møter barn og unge som lever i utfordrende livssituasjoner.
Forskning som inviterer barn og unge til å bidra med sine erfaringer, skal på linje med annen forskning omsette gjeldende forskningsetiske retningslinjer på måter som ivaretar de som deltar. For å få dette til er det nødvendig at kunnskap om forskningsetikk er forankret i kunnskap om barn og unge fra ulike fagområder. Forskning med barn og unge bør ha forskningsetiske refleksjoner høyt på agendaen. Samtidig er det viktig at forskningsetikk ikke hindrer barn og unge som har opplevd vold, overgrep eller katastrofer fra å delta i forskning, som kan bidra til å utvide og nyansere kunnskapsfeltet.