Children with multiple stays at Nordic refuges for abused women: conclusions, challenges and causes for concern

Selvik, S., & Øverlien, C. (2014). Children with multiple stays at Nordic refuges for abused women: conclusions, challenges and causes for concern. Nordic Social Work Research. doi:10.1080/2156857X.2014.982158

I denne artikkelen kastes lys på situasjonen til barn i krisesentre i de nordiske landene, med et særlig blikk på barn som har gjentatte opphold på krisesenter. Nesten like mange barn som kvinner bor i krisesentre, men det gjøres lite forskning på denne utsatte barnegruppen. Artikkelen gir en oversikt over, og sammendrag av, eksisterende kvalitative og kvantitative data for å undersøke hva vi vet om barn i nordiske krisesentre (Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige). Litteraturen viser at fokuset på barn øker gradvis. Imidlertid er det store forskjeller landene imellom når det gjelder hvilke data som samles inn (om noen), hvordan dataene presenteres, og hva slags hjelp og tilbud som gis til barna.

I artikkelen identifiseres og diskuteres også noen av de utfordringene som møter de barna som har mer enn ett opphold på krisesenter: de er med sannsynlighet utsatt for familievold over lengre tid, de opplever gjentatte brudd med personer de står nært, og de har gjentatte avbrudd i opphold i barnehage eller skole. Den tilgjengelige litteraturen tyder på at det er grunn for bekymring når det gjelder risikoen for å utvikle sosiale og psykologiske problemer. Disse barna har også begrenset tilgang på ressurser som kan hjelpe til med å utvikle motstand mot vold, og for å forhindre problemer og frafall på skolen. Artikkelen etterlyser mer forskning på denne sårbare barnegruppen.

Forskerne