Cultural protection against traumatic stress: traditional support of children exposed to the ritual of female genital cutting

Schultz, J. H., & Lien, I. L. (2014). Cultural protection against traumatic stress: traditional support of children exposed to the ritual of female genital cutting. International Journal of Women's Health, 2014(6), 207-219. doi:10.2147/IJWH.S51988

I denne artikkelen utforskes faktorer i folkepsykologi  i Gambia for å beskytte jenter mot det potensielle traumet som kjønnslemlestelse kan medføre.  Kvalitet og type av psykisk omsorg ble analysert og sammenlignet med forskning på traumatisk stress og prinsipper for krise og traumeintervensjon.

33 kvalitative dybdeintervjuer ble foretatt med mødre som hadde veiledet og fulgt sine døtres omskjæring, med kvinner som hadde blitt omskåret, og med profesjonelle utøvere av omskjæring. Funnene tyder på at jentene i stor grad klarte å håndtere den potensielt traumatiske hendelsen. Hendelsen plasseres i et system som gir mening for dem, og stresset håndteres på en tradisjonell måte som i stor grad følger de empirisk baserte prinsipper for kriseintervensjon. 

Imidlertid synes tilnærmingen å være kodet kulturelt og basert i et lokalt trossystem. Dette setter omskårne individer i en potensielt sårbar posisjon hvis de lever utenfor hjemlandets støttende kulturelle kontekst. Dette har konsekvenser for psykisk og kulturelt kompetent omsorg i helsevesenet for omskårete kvinner som lever i eksil.