Female genital cutting in Hargeisa, Somaliland: is there a move towards less severe forms?

Lunde, I. B., & Sagbakken, M. (2014). Female genital cutting in Hargeisa, Somaliland: is there a move towards less severe forms. Reproductive health matters, 22(43), 169-177. doi:10.1016/S0968-8080(14)43759-5

Holdninger til tradisjonell omskjæring er i endring, men det kan se ut til at nye former er i ferd med å erstatte de gamle.

Verdens helseorganisasjon har definert fire typer av kvinnelig omskjæring. I Somalia regner man med at 99 prosent av kvinner og jenter er omskåret, og at 98 prosent av disse har type tre-omskjæring (infibulasjon/faraonisk).

I denne studien er det mye som peker mot at mildere former av omskjæring praktiseres i Hargeisa. Alle informantene mener at den tradisjonelle formen for kvinnelig omskjæring, infibulasjon, er helseskadelig. Siden de heller ikke anser den omfattende formen for inngrep som religiøst betinget, sier de at de er blitt imot praksisen.

Mens faraonisk omskjæring er noe informantene nå ofte forbinder med gamledager, ønsker flertallet fortsatt å praktisere sunna, som er et mindre omfattende inngrep. De forklarer at dette er en ny og moderne praksis. Det er ifølge forskningen uklart hva som ligger i begrepet sunna. Informantene beskriver det som alt fra en “prick” i klitoris til de samme formene som faraonisk omskjæring.

Religiøse ideer ble brukt av så å si alle informantene for å rettferdiggjøre sunna, samtidig som religion også ble brukt for å slutte med faraonisk omskjæring, som anses som syndig i Islam.

Det virker som om alle kampanjene mot omskjæring kun fokuserer på faraonisk omskjæring, og at noen av aktivistene selv støtter sunna. Da dukker spørsmålet opp om det vi finner kun er endringer i begrepsbruk, og ikke i praksis. Informantene forklarer at det er nødvendig å være omskåret for å få sosial status og kunne bli gift. Skikken er også forbundet med å skulle beskytte og kontrollere jenter og kvinners seksualitet.