Interviewer med barn og unge i spesielt vanskelige livsstituasjoner – Kan vi snakke med barn om alt?

Jensen, T. K. (2012). Interviewer med barn og unge i spesielt vanskelige livsstituasjoner - Kan vi snakke med barn om alt? In E. Backe-Hansen & I. Frønes (Red.) Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning (pp. 95-120). Gyldendal Akademisk.

Forskerne