Tema: Vold og overgrep

Læringssamtalen – læreren som ressurs for traumatiserte elever

Schultz, J. H., & Langballe, Å. (2016). Læringssamtalen - læreren som ressurs for traumatiserte elever. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 220-236). Universitetsforlaget.

Traumeinformert undervisning handler om å tilrettelegge opplæringen slik at elever utsatt for traumer kan få best mulig skoletrivsel og læringsutbytte.

Ett av de grunnleggende pedagogiske tiltakene for traumatiserte elever er læringssamtalen; lærer og elev snakker sammen om hva som gjør læring vanskelig og prøver systematisk ut tiltak for å fremme læring og trivsel. I dette kapitlet gir vi konkrete råd om hvordan vi med utgangspunkt i kunnskap om traumer og rådgivning kan gjennomføre læringssamtalen. Dermed ønsker vi å gi lærere og PP-rådgivere flere verktøy i den pedagogiske håndteringen – for å bedre det psykososiale miljøet og tilrettelegge for læring for elever som er berørt av traumer. Det benyttes eksempler i kapitlet fra elever som overlevde massakren på Utøya i 2011, der vi viser hvilke behov de hadde for ekstra støtte på skolen.

Forskerne

  • Langballe, Åse

    Langballe, Åse

    Pensjonert forsker II / dr. polit., spesialpedagog

    Vis profil