Tema: Vold og overgrep

Tiden leger ikke alle sår. Vold og traumer i et livsløpsperspektiv.

Thoresen, S., & Myhre, M. C. (2016). Tiden leger ikke alle sår. Vold og traumer i et livsløpsperspektiv. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 150-166). Universitetsforlaget.

Voksne har vondt for å ta innover seg at barn lider, og vi ønsker å tro at barna skal få det bedre med tiden. Men for mange utsatte barn synes det som om tiden slett ikke leger sårene, snarere at volden legger til rette for en negativ spiral av nye voldshendelser, helseplager, atferdsproblemer og smerte. Dette kan vare til voksen alder, og også få konsekvenser for neste generasjon. Denne boken legger vekt på å fremheve barnas egne stemmer. Men det er mange forhold barna ikke selv kan si så mye om. Dette kapittelet handler om hva vi vet om hvordan det går med voldsutsatte barn på riktig lang sikt, når de selv er blitt voksne. Det er viktig kunnskap som understreker betydningen av tidlig intervensjon, og som kan hjelpe oss voksne til å ha realistiske forventninger og legge til rette for tilstrekkelige tiltak.

Forskerne