Undervisning om kriser og katastrofer. Et pedagogisk mulighetsrom?

Strandbu, A., & Schultz, J. H. (2015). Undervisning om kriser og katastrofer. Et pedagogisk mulighetsrom. Barn, 33(2), 41-53.

Artikkelen utforsker pedagogiske mulighetsrom for læring og danning når elever er eksponert for skremmende beskrivelser og bilder gjennom media, som for eksempel ved terrorangrepet 22. juli 2011.

Det empiriske materialet er intervjuer med 30 lærere som høsten 2011 tok imot elever etter terrorangrepet og massedrapene i Norge 22. juli. Ved skolestart fikk lærerne i oppdrag av skolemyndighetene å gjenreise elevenes opplevelse av trygghet. Det ble anbefalt å markere terroren og massedrapene på alle klassetrinn og følge elevene opp i tiden fremover.

Det var store variasjoner med tanke på hvordan lærerne tilrettela for undervisning og danning. Manglende eller utydelig mandat fra lokal skoleledelse, lærernes sterke emosjonelle reaksjoner på terroren, manglende kunnskap om elevenes sårbarhet og manglende avklaring når det gjaldt lærerens pedagogiske rolle, ser ut til å ha betydning for hva lærerne foretok seg i klasserommet.